18

Octubre, 2020

Proposta conjunta de 150 mesures per a fer front a la crisi i la pandèmia

Taula de Suport al teixit productiu i comercial de Premià de Mar

El teixit comercial de Premià de Mar ha estat durant molt de temps un referent per a les poblacions veïnes i en general per al baix maresme. Els canvis d’hàbits dels consumidors i l’oferta creixent que se n’ha derivat de centres comercials, grans superfícies i comerços online, conjuntament amb els problemes no resolts de mobilitat en el nostre municipi, han derivat en un empobriment del teixit comercial de Premià de Mar. És per tant sobre aquests eixos sobre els que s’ha de centrar el pla de recuperació del nostre comerç, sense oblidar-nos que les mesures a llarg termini s’han de correspondre amb un pla estratègic transversal i amb una idea clara de quin és el model de poble que volem, elements indispensables pel futur del nostre comerç i que a dia d’avui encara no tenim ben definits. Pel que fa a l’empresa, cal apostar clarament pel sector serveis de valor afegit, donada la disponibilitat limitada d’espais lliures, la poca oferta de metres industrials i la nul·la existència de sòl per al sector primari en el nostre municipi. Cal tenir en compte quines són les nostres avantatges competitives com a municipi respecte de les poblacions veïnes, però també les limitacions en la mobilitat interna i en l’accés des d’altres municipis, així com les poques infraestructures disponibles i les inversions que en són necessàries per adaptar-nos a les necessitats actuals. Prèvia: Cal que a la taula estigui representada la diversitat de comerços i projectes de l’economia local, també professionals i autònomes:
 • Amb participació del comerç local, persones autònomes i PIMES del municipi.
 • Amb paritat en termes de gènere.
 • Amb la participació de les botigues amb barrera lingüística i cultural.
 • Comptant amb els sindicats i les seves respectives seccions del sector serveis.
 • Garantint la paritat quant a la capacitat econòmica de les empreses. Assegurar mitjans i petits projectes.

PROPOSTES:

Mesures pel desenvolupament de la digitalització del comerç, innovació i l’adaptació a les TIC:

1. Creació d’una plaça com a recurs específic per al desenvolupament del comerç online i digitalització del comerç. 2. Pla de formació continuada de recursos interns (Formació de formadors). 3. Oferta de formació i acompanyament als projectes locals: plans de viabilitat, reconversió (de SL a cooperativa, per exemple), plans de comunicació. Altres. 4. Cicles formatius continuats de comerç online amb característiques adaptades a les necessitats i capacitats dels comerços.
 • Horaris específics fora dels horaris comercials habituals. o No presencials: Plataforma online.
 • Material de consulta.
 • Servei de consultes i tutories permanent.
 • Enfocament cap a la utilització de solucions tipus “Marketplace”
 • Màrqueting digital. 5. Acompanyament i suport per a la digitalització. Explorar i millorar també les alternatives de pagament on line i a distància per als comerços premianencs. 6. Creació d’un portal web i d’una Apps de dispositius mòbils amb una guia dinàmica de comerços i independent de la web de l’Ajuntament. Amb funcionalitat de missatges “PUSH” i “Xatbot”, ofertes creuades entre diferents comerciants, GEO localització de comerços, Etc. 7. Gran campanya de l’oferta comercial al poble que inclogui activitats amb promoció online en clau de directori amb serveis, productes i contactes. 8. Estudi de viabilitat per a la promoció i concurs d’una solució logística per a les diferents ofertes online i a domicili tant del comerç com de la restauració que doni cobertura al nostre municipi i als possibles clients de les poblacions veïnes (tenint en compte serveis comarcals de repartiment sostenible en bicicleta). 9. Bonificacions dels preus públics per empreses del sector del comerç online amb l’objectiu d’atraure activitats que fomentin a nivell local la cultura empresarial del comerç online. (Aplicable especialment en els preus públics del viver d’empreses que es proposa en l’apartat d’empresa). 10. Intranet pel comerços: Plataforma de comunicació entre tots els comerços i els serveis de promoció econòmica. Servei de comunicació mitjançant de correu electrònic/WhatsApp amb difusió de qualsevol informació rellevant per al comerç, incloent el contingut de les actes de la taula de comerç. Foment de l’associacionisme mitjançant aquest espai de comunicació per als comerciants. 11. Plataforma de comerç electrònic municipal per als sobre estocs i productes outlets. 12. Creació d’una taxa per gravar les grans empreses de comerç electrònic.
 

Mesures per l’accés i la mobilitat en el municipi.

13. Mancomunar el bus urbà amb poblacions veïnes, especialment amb Premià de Dalt. 14. Pàrquings segurs per a bicicletes establerts en punts estratègics del municipi. (Estació de tren i eixos comercials). 15. Creació d’una comissió de treball per a la mobilitat de Premià de Mar amb uns objectius específics a curt termini: o Millora de les infraestructures actuals (estacions de trens i autobusos) o Millora de les freqüències de trens i autobusos. o Estudi de noves línies d’autobusos amb Barcelona. o Apertura de l’abaixador de Can Pou. 16. Establir zones d’aparcament de compra ràpida (pot ser transformar part de la zona blava en parc and go). 17. Creació d’un nou eix comercial: reformant Jacint Verdaguer, Joan Prim i Enric Granados. Millorar l’espai públic. 18. Pla específic per a la reforma integral i modernització del mercat de Sant Joan cercant un model modern i d’experiència del consumidor.

Mesures per ajudar a la Restauració i hostaleria:

19. Organització de jornades gastronòmiques. (tan bon punt sigui possible segons criteris sanitaris). 20. Pacs d’activitats amb Museus i jornades gastronòmiques temàtiques. Impuls de les setmanes romanes a Premià de Mar. (tan bon punt sigui possible segons criteris sanitaris). 21. Pla de comunicació i partida específica pressupostària per a la difusió de les jornades, pacs d’activitat, etc. 22. Subvenció específica en forma d’ajuts directes per bars i restaurants, especialment per aquells que no disposin de terrasses en l’exterior ni serveis de menjars. 23. Eximir als bars i restaurants de les taxes d’escombraries i terrasses mentre duri el tancament obligatori.

Mesures per empresa, PIMES i autònoms.

24. Aposta clara per tres sectors de serveis considerats estratègics mitjançant polítiques fiscals i subvencions:
 • Educació
 • Serveis vinculats a les TIC, i més específicament amb l’e-commerce i el màrqueting digital.
 • 3ers espais de treball (coworkings/espais d’intercanvi cultural, etc.).
  25. Nou pla d’usos del port que inclogui els serveis estratègics definits. 26. Bus llançadora entre l’estació i el port amb mateixa freqüència que els trens d’arribada des de Barcelona. (Cerca finançament amb port/comerços del port. Estudi de preus públics). 27. Creació d’un viver d’empreses amb l’objectiu de donar cobertura a l’emprenedoria del nostre municipi i la d’altres poblacions, considerant un pla de mobilitat específic, i si cal un mitjà de transport públic adient tenint en compte la ubicació de l’estació de tren actual com a punt de referència per al pla de mobilitat. 28. Creació Premià en Marxa: Creació d’un consorci de promoció econòmica ubicat en instal·lacions municipals com a epicentre de l’activitat econòmica de la vila. Premià en Marxa ha de ser un punt de treball i trobada d’associacions, empreses, treballadors, joves i emprenedors.

Mesures pel conjunt del comerç, restauració i PIMES.

29. Promoure la marca de comerç local i vincular-la a accions concretes com la compra de xecs regals per les botigues i/o els serveis locals. (Nota: Hi ha municipis que han regalat als ciutadans empadronats un xec de compra que funciona com descompte de les compres en el municipi). 30. Ajudes en el pagament de tributs municipals per a aquelles activitats que es vegin obligades a suspendre l’activitat (IBI, taxa d’escombraries i vehicles). 31. Ajudes directes: lloguer de locals i oficines i altres. 32. Crida als propietaris dels locals de bars i restaurants perquè adaptin els preus dels lloguers a les capacitats dels negocis durant la crisi. Això s’hauria d’acompanyar amb la posada en marxa del sistema de mediació de lloguers (Rebaixa IBI, garantint que repercuteixi en l’inquilí, amb possibilitat de limitar el preu lloguer).

Impuls de l’economia social i solidària

33. Impulsar la taula d’economia social i dotar-la de recursos. 34. Estudiar la conversió de la cooperativa la Unió com equipament per a l’impuls del cooperativisme i l’economia social i solidària. 35. Plantejar la possibilitat de fer una cuina centralitzada pels menjadors socials i centres educatius, com estratègia per generar llocs de treball i millorar la qualitat del menjar ofert. 36. Impulsar la creació d’una cooperativa que assumeixi el repartiment de mercaderies dels comerços locals amb criteris de sostenibilitat (bicicleta). 37. Promoure l’organització del sector de treballadores de la llar amb la creació d’una cooperativa en aquest àmbit. 38. Impulsar fires comercials i campanyes per fomentar alternatives d’economia social i consum responsable i local.

Altres mesures per a la reactivació econòmica.

39. Abordar la reactivació del polígon industrial, elaboració d’un pla especial participat. 40. Crear un Consell Municipal d’Economia format per persones expertes, representants del comerç i formacions polítiques, que podran col·laborar en la creació i seguiment d’un pla econòmic municipal per escanejar tendències, oportunitats i vies de finançament català o europeu, per impulsar projectes econòmics estratègics en sectors d’alt valor afegit (energies renovables, economies circulars…). 41. Destinar recursos a mesures que fomentin una perspectiva de gènere en les mesures d’impuls econòmic: especial atenció a la dinamització d’alternatives laborals per a les dones, visibilització i dignificació del treball de cures, revisió dels horaris laborals per facilitar conciliació, etc. 42. Estratègia integral de sostenibilitat: “Agenda Premià 2030”.

Ajuntament i tramitació

43. Per part de tots els Departaments de l’Ajuntament, prioritzar les compres al comerç local, i que donin dret a tempteig als comerços locals abans de comprar fora del municipi. 44. Assessorament legal: declaració renda i altres gestions per a persones autònomes i comerços. Amb tota la informació d’allò que les diverses administracions han acordat en matèria econòmica, laboral i fiscal per fer front a la crisi. 45. Assegurar que les empreses subcontractades de serveis externalitats paguin les nòmines de totes les persones treballadores i, en el cas de projectes petits, estudiar que les assumeixi el mateix consistori incloent-hi també la gestió. 46. Ajudar econòmicament les empreses i persones autònomes que treballen per a l’Ajuntament i que han vist suspesos els seus contractes per raó de causa major, així com avançar pagaments de les factures d’autònoms i petis comerços per tal de dotar-los de liquidat com més aviat millor. 47. Mediar en els casos d’ERTO a serveis vinculats a l’Ajuntament estudiant la possibilitat d’assumir complements per a les prestacions d’atur rebudes. 48. Creació d’una finestreta única per a la tramitació d’ajudes pròpies i d’altres administracions. 49. Oferir assessorament laboral per accedir a les línies d’ajudes per persones autònomes i les afectades per la COVID obertes per altres administracions. 50. Garantir l’accés a les persones que no poden accedir a les xarxes i possiblement no els hi arriba tota la informació dels serveis que l’Ajuntament posa a la seva disposició, amb difusió per tots els mitjans possibles.

Taula de Suport en temes de Salut

PROPOSTES:

Atenció primària

1. Pla d’acció per l’impuls i millora de l’atenció primària: reclamar la reobertura de tots els serveis del CAP i també la seva ampliació i millora. Reclamar una ampliació dels serveis mèdics oferts al municipi. Reclamar un increment del personal del CAP, serveis, etc. 2. Garantir suport psicològic a les persones afectades per la COVID-19, treballadores de centres sanitaris, de cura de persones grans o vulnerables. 3. Oferir suport i assessorament a les persones i famílies que han de complir un aïllament (què han de fer, quines mesures han de prendre, quant de temps…), en espacial a aquelles que són susceptibles de patir-ne conseqüències econòmiques o laborals (per exemple amb assessorament legal i laboral) o psicològiques (per mancances en l’habitatge, per exemple). 4. Crear un arxiu de la Memòria popular sobre la COVID-19, amb l’objectiu de recollir dibuixos, fotos, relats, registres orals, pancartes, vídeos, cançons…, qualsevol creació que reflecteixi les experiències i vivències tingudes durant el confinament. 5. Tallar el trànsit en carrers de cada barri, creant diverses zones repartides per tot el municipi i crear passadissos de vianants, com a mesura per ampliar les voreres i per tant poder gaudir amb més seguretat de l’espai públic. 6. Augmentar la neteja i el manteniment de l’espai públic.

Centres residencials i salut en la vellesa

7. Creació d’un recurs tècnic adreçat als centres residencials amb una estratègia compartida entre l’administració local, l’àrea bàsica de salut i les residències del municipi que coordinés l’abordatge de la situació de pandèmia i que pugui tenir continuïtat per les necessitats de les persones usuàries i els seus professionals. Cal prioritzar la formació continuada als treballadors i garantir la qualitat de l’assistència i facilités la comunicació entre els usuaris i les seves famílies. 8. Impulsar un programa de formació subvencionat per l’Ajuntament en gerontologia amb l’objectiu de nodrir el centres residencials d’aquests professionals i que també doni sortida laboral a persones empadronades a Premià de Mar i que estiguin interessades en el sector. 9. Garantir els Equips de Protecció Individuals i formació als sanitaris dels centres de Premià així com a tot el personal que atén persones en situació de risc (serveis socials, residències, voluntariat, etc.). Perquè puguin tenir formacions actualitzades sobre els protocols necessaris en cada moment. 10. Potenciar el projecte RADARS, de prevenció de situacions de risc de la gent gran. 11. Introducció de canvis en la gestió del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). 12. Mesures per afavorir un envelliment saludable i l’autonomia personal.

Salut mental i afectiva

13. Impulsar la Taula de Salut Mental, per abordar les seqüeles psicològiques d’aquesta crisi. 14. Que des de la taula s’impulsi una diagnosi per elaborar un Pla Local de Salut Mental. 15. Mantenir el seguiment telefònic de persones majors, soles o amb antecedents de salut mental (prèvia acceptació). 16. Incidència en l’àmbit de la promoció de la salut afectiva i sexual. 17. Impuls del Pla de prevenció i atenció en drogodependències. 18. Formació dels joves en matèria de salut, tallers als centres educatius sobre salut sexual, consum de drogues, etc.

Salut comunitària i serveis socials

19. Impuls de la Taula de Salut Comunitària com a espai format per professionals i agents socials implicats en l’àmbit de la salut per impulsar les polítiques de promoció dela salut, en especial les derivades d’aquesta crisi sanitària. 20. Creació d’un vincle estable entre les polítiques de promoció de la salut i les polítiques socials. 21. Campanyes de promoció, prevenció i educació en la salut, facilitant eines i recursos per a l’acompliment de les noves recomanacions sanitàries. 22. Introducció de la perspectiva de gènere en l’àmbit de les polítiques de la salut. 23. Foment de la pràctica esportiva i els hàbits alimentaris saludables. 24. Creació d’un equipament dedicat a la Salut integral de les persones que dinamitzat per l’ajuntament o entitat del sector, que coordini els serveis d’atenció psicològica, centre de dia per a persones grans, etc. i obert a la feina de les entitats vinculades a la salut del municipi (Neuro Premià, Assoc Catalana d’afectats contra la fibromiàlgia, Associació Espanyola Contra el Càncer, NEENS, Pit de Mar, Burriac i totes aquelles entitats del municipi relacionades amb el món de la salut). 25. Fomentar en un espai municipal els tallers d’alletament matern i atenció al naixement, de manera regular durant tot l’any.

Taula de cohesió social

PROPOSTES:

Acció social

1. Reforçament de l’equip de serveis socials i les tasques d’atenció basades en la proximitat. 2. Elaborar un Pla Local d’Inclusió Social adreçat a totes les persones en situació de risc i a tots els infants amb necessitats educatives especials, que inclogui un mapa de vulnerabilitats, agents i recursos. 3. Facilitar l’empadronament, i per tant la intervenció social amb les persones que viuen al municipi i es troben en situació de vulnerabilitat o exclusió. Amb l’empadronament per exemple tindrien accés a les beques menjador, de la mateixa manera també es facilitaria l’accés a la salut. 4. Posada en marxa, aquest curs 2020-2021, del nou Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) de Premià de Mar. 5. Que els menjadors socials i per a la gent gran es mantinguin oberts i en funcionament. En cas que no sigui possible buscar mantenir-los amb servei a domicili. 6. Plantejar la possibilitat de fer una cuina centralitzada pels menjadors socials i centres educatius, com estratègia per generar llocs de treball i millorar la qualitat del menjar de catering de les escoles Sant Cristofol, Dofí, Mar Nova i Gafarrons. També aquest equipament podria cobrir els àpats de persones grans soles i/o persones vulnerables sense suport familiar. 7. Projecte estable de col·laboració amb la Fundació Maresme. 8. Accelerar i reforçar la implementació del projecte Radars per donar suport logístic i afectiu a les persones grans. Ampliar-lo amb les persones voluntàries que es van implicar durant el confinament. Oferir formacions a les persones voluntàries per a l’atenció a la gent gran. Es poden oferir certificacions dels cursos. 9. Reforçar l’assistència domiciliària (servei SAD) per apropar els recursos que abans feia servir la gent gran (exercici físic, piscina, activitats lúdiques, biblioteca, etc.) 10. Consolidació de la figura de l’educador/a de proximitat. 11. Simplificar i millorar els protocols i l’administració dels serveis d’atenció social.

Dret a l’habitatge i subministraments

A la diagnosi es fa molt incidència en el problema habitacional que hi ha al nostra municipi, es comenta que hi dificultat per pagar el lloguer, manca d’habitatges d’emergència, ocupació davant les dificultat d’accés a un habitatge, 70 situacions de risc de desnonament, oferta d’habitatge al municipi molt baixa, i increment de l’atenció per serveis socials de persones sens llar, per tant és URGENT que s’apliqui un pla de xoc per garantir el dret a l’habitatge. 12. Aprovació i acompliment de les actuacions del nou Pla local d’habitatge. 13. Potenciació del servei d’assessorament i mediació entre propietaris i llogaters ambla creació de l’Oficina d’Habitatge a Premià de Mar. 14. Creació d’un recurs de gestió de l’habitatge de protección oficial mancomunat. 15. Crear una línia d’ajuts urgents per a famílies amb dificultats econòmiques per fer front al pagament de lloguers. 16. Complir llei 11/2020 de regulació dels lloguers a Premià de Mar. 17.Intervenir en els casos d’execucions hipotecàries i per impagament de lloguer (model SIPHO). Crear un grup de suport exclusiu per la mediació per aturar desnonaments, facilitar la convivència en finques amb habitatges ocupats. 18. Demanar des de l’Ajuntament una suspensió de pagaments a les entitats bancàries per les hipoteques d’alt risc. 19. Establir mesures per mobilitzar habitatges buits: crear el cens d’habitatges desocupats, elaborar l’ordenança sobre pisos turístics i accions sobre habitatges desocupats. 20. Incentius fiscals o ajuts directes perquè els propietaris ofereixin els seus immobles a través d’una borsa de lloguer social. 21. Promoure alternatives habitacionals: masoveria urbana, cooperatives d’habitatge, alternatives al lloguer, etc. 22. Que, davant de possibles confinaments nocturns, l’Ajuntament elabori un pla per als sense sostre. Incloent un recurs mancomunat per afrontar les situacions d’emergència residencial de persones sense llar. 23. Impulsar la creació d’un parc públic d’habitatge de lloguer social a través d’una oficina municipal d’habitatge (persones vulnerables, emancipació de joves). 24. Crear una dotació d’habitatges per a l’emergència habitacional. 25. Incentivar el lloguer amb una reducció del 80% de l’impost de béns immobles (IBI) per aquells propietaris que reformin habitatges buits i els destinin al mercat de lloguer amb un preu de mercat no superior a l’índex de referència de preus de lloguer de Catalunya. 26. Aplicar l’augment de l’IBI per habitatges buits que no es destinin al lloguer. 27. Fomentarem els habitatges tutelats de caràcter públic i afavorirem la creació de projectes d’habitatge comunitaris. 28. A la diagnosi s’informa que les companyies energètiques pressiones els ciutadans amb impagaments, i a l’administració per poder recuperar el deute contret, per tant l’Ajuntament deixarà de contractar empreses que facin aquestes pràctiques i iniciarà el procés per municipalitzar el servei de subministrament de l’aigua potable. 29. Garantir els subministres bàsics a persones vulnerables: Crear una línia d’ajuts per fer front als subministraments bàsics (aigua, llum i gas) i negociar suspensió de les factures amb les empreses subministradores, o bé “tarifes planes”, d’acord amb els ingressos de la unitat de convivència. 30. Implementació de la figura de l’agent energètic per assessorar en estalvi d’energia i situacions d’abusos. 31. Garantir zero talls de subministraments a persones vulnerables davant els efectes de la crisi econòmica.

Educació

32. Subvencions a les escoles i AFAs per dur a terme els projectes necessaris per minimitzar l’impacte de la covid-19 a les escoles. 33. Impuls del Projecte Educatiu de Ciutat, entenent el procés d’educació i aprenentatge al llarg de tota la vida i en tots els àmbits. 34. Seguiment perquè tot l’alumnat tingui la connexió i la formació tecnològica necessària per posar fi a l’escletxa digital. 35. Impuls de la formació professional conjuntament amb la formació ocupacional amb un projecte comú de caràcter mancomunat amb el suport dels departaments de la Generalitat d’Educació i Treball. 36. Continuïtat amb el programa de coeducació a la comunitat educativa. 37. Garantir que les beques escolars i de menjador es cobrin íntegrament tot i no haver-hi classes. 38. Creació de la segona escola bressol municipal. 39. Elaborar un pla local d’inclusió social adreçat a totes les persones en situació de risc i a tots els infants amb necessitats educatives especials. 40. Tancar el mapa escolar, activar la OME i les actuacions derivades per reduir la segregació escolar al municipi. 41. Potenciar activitats i obrir línies d’ajuts per garantir l’accessibilitat, a activitats de lleure educatiu, culturals i esportives fora de l’horari lectiu. 42. Obrir un casal dels infants amb activitats de lleure de tarda per infants amb un servei de reforç escolar que podria funcionar obert al voluntariat educatiu.

Igualtat de gènere

43. Aplicació del Pla d’igualtat municipal en tots els àmbits del municipi. 44. Augmentar els recursos necessaris per reforçar els Serveis d’Informació i Atenció a la Dona, a causa de les situacions de risc de violència de gènere derivades de la situació de confinament. 45. Cercar recursos habitacionals per a les dones que pateixen violència masclista. 46. Crear i dinamizar l’espai de Casa de les Dones. 47. Auditoria de l’espai públic en clau de gènere (accions d’urbanisme estratègic) i protocol de violències masclistes a l’espai públic. 48. Garantir suport psicològic a persones que han patit violències de gènere durant el confinament. 49. Desenvolupament dels programes específics per al col·lectiu LGTBI.

Treball comunitari i cultura

50. Millorar l’àrea d’Acció Social i Atenció a les Persones prioritzant la intervenció comunitària i augmentant els recursos humans i econòmics. 51. Mantenir el grup de persones voluntàries per fer suport a les persones o famílies que han de fer un aïllament. 52. Activar una estratègia de mediació comunitària i combat contra els rumors i les falses informacions. 53. Executar el planejament urbanístic de Can Sanpere participada del Pla Local d’Equipaments. 54. Creació i impuls de les taules de barri. 55. Revisió participada del Pla Local d’Equipaments. 56. Culminar el projecte de Centre Cultural a l’edifici de l’antic Voramar, oferint una solució definitiva per a l’oratori musulmà. 57. Increment de la relació amb les entitats que fan treball social i voluntariat relacionat amb aquest àmbit. 58. Aplicació de la tarifació social a tots els preus públics de l’ajuntament (Revisar els preus d’equipaments com l’escola de música o el CEM amb criteris d’accés universal i progressivitat). 59. Crear un espai municipal per donar atenció completa a les necessitats de les persones migrases i refugiadles (traductor). 60. Aprofitar la situació generada per la COVID per programació cultural estable, dinamitzada i que representi la diversitat de la nostra vila als espais municipals de tots els barris oferint espectables i serveis que es puguin des localitzar i realitzar en petit format. 61. Mantenir una programació estable en els àmbits de les arts escèniques i les arts visuals, adaptat a les noves recomanacions sanitàries, pels centres culturals de Premià de Mar. 62. Mantenir els programes nous iniciats arran de la crisi de suport als agents culturals i les produccions locals i activitats. 63. Continuar el calendari festiu, el suport a la cultura popular i el teixit associatiu. 64. Desenvolupar nous espais esportius a l’aire lliure, sobretot aprofitant espais de platja. Potenciar activitats esportives i culturals a l’aire lliure. 65. Suport al teixit associatiu esportiu local. 66. Cedir espais d’oci alternatiu per a joves, creant llocs d’oci segurs on sigui ells mateixos qui dissenyin l’espai i activitats (comptant amb l’assemblea de joves).

Espai públic

67. Pla de desenvolupament de la mobilitat elèctrica. 68. Assoliment dels compromisos de l’emergència climàtica, el Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) i els objectius 2030. 69. Realitzar una planificació d’inversions de millora i manteniment de l’espai públic i dels equipaments municipals. 70. Ordenació i ampliació d’espais per a vianants (desenvolupant el Pla de mobilitat) per garantir la distància de seguretat, inclosa la façana litoral. 71. Accions per a la pacificació de l’espai públic: intervenció en els entorns escolars, pla d’ampliació de voreres i passos de vianants, pacificació de noves zones del municipi, etc. 72. Naturalitzar l’espai dunar de l’Ona i connexió amb Vilassar amb un camí marítim. 73. Reclamar la implementació de la T-Mobilitat i estudiar la incorporació transitòria a la zona 1 de tarificació. 74. Reforçar la connexió metropolitana de Premià (BCN-Mataró) amb noves línies d’autobús.
75. Reforçar transport públic local. Premià de Mar, 18 d’octubre de 2020
WhatsApp chat