24

Març, 2020

En primer lloc, tot el nostre reconeixement i suport a totes les treballadores municipals que s’estan deixant la pell per garantir els serveis essencials i sobretot l’acompanyament a les persones més vulnerables.

En segon lloc, volem fer arribar una sèrie de mesures que creiem necessàries per gestionar aquesta crisis.
Volem fer seguiment de les que ja s’estan realitzant i implementar les que encara no s’han dut a terme.
Per últim, veïns i veines de Premià, us demanem que seguiu estrictament el confinament.
Fes-ho per tu!
Fes-ho per tots i totes!
En Comú Podem!

No deixarem a ningú enrere

– Per un ajuntament al costat de:
· Famílies vulnerables
· Dels treballadors i les treballadores
· De les empreses i les persones autònomes

SUPORT DEL GOVERN DE L’ESTAT ALS MUNICIPIS

· Celebrem la modificació legislativa per a que les despeses destinades a la lluita contra la pandèmia del COVID-19 no computin a efectes de la regla de despesa i de capacitat de finançament, i que es puguin finançar amb càrrec al romanent de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost.
· Proposem, no obstant, la modificació de la Llei d’Estabilitat per tal d’introduir nous supòsits d’aplicació del superàvit pressupostari del Consistori i poder destinar-lo a reforçar la lluita contra la pandèmia i els seus efectes.

MESURES DE LÀMBIT LOCAL PER FER FRONT A L’EMERGÈNCIA

· Garantir el subministrament d’aigua potable.
· Manteniment i ampliació del servei de menjar a domicili en tupperwares per persones amb dificultats.
· Seguir garantint els àpats als infants amb beca menjador.
· Habilitació de partida per ajudes econòmiques urgents.

MESURES ECONÒMIQUES DE SUPORT AL COMERÇ LOCAL I LES FAMÍLIES

· Suspensió i ajornament del pagament de tributs municipals, flexibilitzant els terminis i tràmits per al cobrament de tributs i taxes municipals.
· Tornar la taxa de terrasses dels dies que no s’ha pogut fer activitat.
· Exempció del preu públic de recollida de residus mentre duri l’estat d’alarma. No es cobrarà el preu públic per la recollida de residus comercials i industrials als comerços, establiments de restauració, persones autònomes i empreses afectades per impossibilitat d’obertura al públic durant l’estat d’alarma.
· Suspensió temporal de les quotes dels serveis municipals no prestats mentre s’allargui l’estat d’alarma: serveis educatius.
· Possibilitat d’ajornar el pagament de tots els tributs, prèvia sol·licitud, sense interessos ni recàrrec durant l’any 2020.
· La posada en marxa d’un servei d’informació i assessorament per a pimes, persones autònomes i famílies, que informi de les diverses disposicions que les Administracions han acordat en matèria econòmica, laboral i fiscal per fer front a la crisi del coronavirus.
I que permeti centralitzar tots els ajuts econòmics de les diferents administracions destinats a famílies i empreses.
· Reforç de l’oficina d’habitatge amb:
• Ajuts al lloguer per a famílies que puguin acreditar la reducció d’ingressos fruit d’una modificació de la seva relació laboral. Aplicable a lloguers entre particulars i a lloguers socials amb les diferents administracions.
• Servei de mediació entre persones propietàries i llogateres, ja sigui de vivendes i de locals comercials.
· Ajuts destinats a cobrir la quota de l’IBI per al petit comerç que ha restat tancat mentre duri l’estat d’alarma.
· Elaboració i aprovació d’un Pla de Reactivació Econòmica Local un cop finalitzat l’estat d’alarma:
• Que qualsevol proveïment durant un temps es faci al municipi.
• Campanya de sensibilització de la compra local i presencial.

WhatsApp chat