VOLEM QUE PREMIÀ DE MAR SIGUI…

MÉS EDUCATIU
– Seguirem defensant l’escola pública en català i el model de cohesió social i de qualitat que aquesta representa.
– Defensem la reducció de les ràtios a les aules.
– Impulsarem equipaments i programes de suport per a l’etapa 0 a 3.
– Ens comprometem amb la construcció de la segona bressol.
– Donem suport als projectes d’atenció a la diversitat.
– Promocionem l’escola inclusiva per combatre la segregació escolar.
– Impulsarem la xarxa local d’escoles feministes.
– Realitzarem diagnosis en els espais de lleure per tal d’aconseguir: patis dels centres docents que no segreguin per sexe.
– Promourem la presència d’entitats d’educació en el lleure als barris on no hi són presents.
– Farem una jornada d’acollida als nous i noves docents que arribin cada curs al poble.
– Crearem un equip d’educadors/es socials de carrer.
MÉS CULTURAL
– Farem possible uns centres cívics i equipaments municipals com a motors culturals dels barris.
– Garantim una programació cultural estable, dinamitzada i que representi la diversitat de la nostra vila als espais municipals.
– Defensem una programació cultural econòmicament accessible, mitjançant la tarifació social.
MÉS HABITABLE
– Fomentarem la pacificació dels carrers com a eina de promoció del comerç local i per recuperar el carrer com un espai en què relacionar-nos, compartir i gaudir.
– Promourem la creació d’una oficina d’habitatge: ajudes al lloguer, suport al lloguer social, mediació per aturar desnonaments.
– Combatrem l’especulació exercint els controls pertinents dels pisos turístics.
– Impulsarem un urbanisme amb ulls d’infants, per retornar els carrers als nens i nenes.
– Incorporarem els principis de l’urbanisme ecològic des de l’inici dels processos urbans.
– Fomentarem la remunicipalització de serveis.
– Reforçarem tots els programes de recuperació d’excedents alimentaris.
– Donarem suport a les iniciatives comunitàries de producció d’aliments adreçades a la població més vulnerable.
MÉS FEMINISTA
– Formarem al personal de l’Ajuntament en matèria d’igualtat de gènere i establirem referents en totes les àrees.
– Combatrem les violències masclistes i la LGTBI+fòbia.
– Elaborarem un pla contra la feminització de la pobresa.
– Promourem la pràctica femenina esportiva i la presencia a la programació cultural de dones creadores.
– Realitzarem un informe anual d’impacte de gènere de les polítiques municipals, aquesta ha de ser una eina que pot contribuir a la justícia de gènere.
– Fomentarem i desenvoluparem polítiques que afavoreixin feminitzar les organitzacions.
MÉS TRANSPORT PÚBLIC
– Reclamem un transport públic de qualitat i econòmic, que doni resposta també als barris. És necessària la posada en marxa del baixador Can Pou – Camp de Mar.
– Dins del municipi, prioritzem la mobilitat a peu i en bicicleta, tot mantenint el bus urbà.
MÉS AMABLE
– Dotarem als serveis socials d’un pressupost i de professionals suficients per a fer front als reptes socials.
– Reforçarem l’atenció integral des dels serveis socials en salut, educació, cultura, ocupació, habitatge.
– Potenciarem la perspectiva comunitària als diferents nivells d’atenció dels serveis social.
– Reclamem la construcció del segon CAP amb l’assignació de personal per cobrir les mancances actuals, de metges de capçalera i especialistes.
– Garantirem l’accessibilitat al sistema sanitari a tota la ciutadania, assegurant l’empadronament i l’accés a la targeta sanitària sense exclusions.
– Impulsarem el servei municipal de la salut bucodental a la població en risc d’exclusió i vulnerabilitat econòmica especialment d’infants i joves. Aplicarem en aquest servei la tarifació social.
– Millorarem l’acompanyament en situacions de vulnerabilitat: desnonaments, pobresa i malaltia.
– Implementar ajudes a l’IBI per persones més grans de 65 anys, per fomentar el lloguer, la rehabilitació d’immobles i l’accés a l’habitatge de la gent jove.
– Desenvoluparem un programa de tarifació social: escola de música, piscina, altres serveis municipals.
– Promourem polítiques per un envelliment actiu i en comunitat.
MÉS SOSTENIBLE
– Defensem Can Sanpere com a pulmó verd i zona d’equipaments municipals.
– Tindrem cura de les zones verdes, els parcs i les places perquè esdevinguin espais per a tothom, accessibles i nets.
– Ens comprometem amb la reducció del consum energètic dels equipaments municipals i dels carrers, i amb l’ús de les energies renovables.
– Impulsarem oficines municipals d’assessorament energètic, lluita contra la pobresa energètica i promoció de l’ús racional de l’energia.
– Defensarem la preservació del litoral, amb actuacions que posin al centre la cura del medi ambient.
– Apostem per una gestió adequada de les platges, amb un manteniment continuat durant tot l’any.
– Volem impulsar la creació d’una platja per gossos, promovent la tinença responsable d’animals.
– Ens comprometem amb la millora en la gestió dels residus, tant els que generem de la institució com els que gestionen les famílies.
Feminisme

Sense les dones, no hi ha municipalisme transformador.
Som una candidatura plena de dones.
Perquè treballem per arribar a la igualtat real, una igualtat que només és possible canviant l’organització política, social, econòmica i cultural.
Perquè a Premià de Mar volem un ajuntamentsque pensin en femení, en l’urbanisme, en els pressupostos, en les polítiques socials, en les maneres de funcionar, en el consum; en totes i cada una de les decisions.
Perquè, evidentment, treballem per eradicar la violència masclista, homòfoba, lesbòfoba, bífoba i trànsfoba. Treballem per fer de Premià una ciutat que combat totes les formes de violència contra les dones i les persones amb sexualitats i gènere no normatius.
Perquè diem: primer les persones. Som una candidatura que posa en el centre els drets de les persones i la justícia social. Treball, habitatge, equitat, drets socials, educació, bé comú, en definitiva, LA VIDA.
Som una de tantes veus rebels, imprescindibles per transformar Premià.

1. Incloure el principi d’igualtat de gènere en totes les polítiques públiques de l’Ajuntament.
· Situar la responsabilitat de la transversalitat al màxim nivell polític.
· Formar el personal de l’Ajuntament en matèria d’igualtat de gènere i establir referents en totes les àrees.
· Incloure clàusules d’igualtat en contractes, convenis i subvencions públiques.
2. Lluita contra la violència contra les dones i la LGTBI+fòbia
· Avaluació continuada de l’atenció que reben les víctimes per millorar la gestió dels serveis.
3. Un pla contra la feminització de la pobresa: dissenyar un pla cooperatiu i transversal entre acció social, habitatge, treball, educació i salut.
4. Impulsar un espai públic que prioritzi
la vida quotidiana: vetllar per l’existència d’un espai públic de qualitat en el qual estar i conviure sigui el més rellevant.
· Realitzar una auditoria urbanística amb perspectiva de gènere per a detectar els punts amb febleses de seguretat o percepció d’inseguretat i corregir-los.
5. Pressupostos amb perspectiva de
gènere · Posar en primer terme l’impacte que té el pressupost en la vida de les persones.

Neteja i Medi Ambient

Cada cop som més conscients de la importància que les persones tinguem una actitud de defensa i preservació del medi ambient. Però es fa necessari continuar insistint en la seva rellevància. Cada persona, cada grup, cada entitat, cada organisme ha de ser conscient de la seva capacitat d’actuació i fer-ho en conseqüència.
Per això és vital que des del principal òrgan de gestió dels recursos públics locals es posin en marxa i es potenciïn polítiques i accions que tinguin com a objectiu esdevenir un municipi més sostenible.
És per això que proposem les següents propostes i mesures:
1-. Gestió òptima de l’enllumenat públic, tant en distribució (també tenint en compte un punt de vista de gènere) com en consum (potenciant l’energia solar).
2-. Oferir subvencions i/o ajudes tant a entitats locals com a projectes particulars amb objectius de millora mediambiental.
3-. Aplicar clàusules i criteris socials i mediambientals a tots els contractes i projectes públics, no només als de major quantia.
4-. Gestionar els espais verds amb criteris de sostenibilitat ambiental i social, promovent la pràctica de la jardineria sostenible (mínim consum d’aigua, utilització d’espècies autòctones i adaptades, adobat orgànic, tractaments fitosanitaris
ecològics…),, prioritzant-ne l’ús per part de les persones usuàries i millorant l’accessibilitat per a persones amb diversitat funcional, gent gran i altres col·lectius.
5-. Promoure la tinença responsable de gossos fent campanyes públiques de conscienciació i estudiant la forma d’erradicar els excrements canins sense recollir dels nostres carrers amb una normativa ambiciosa, creativa i eficaç.
6-. Crear i distribuir “mini” deixalleries de proximitat permanents distribuides per tot el poble.
7-. Solucionar d’una vegada per totes la mala fama del nostre poble pels contenidors
desbordats, amb polítiques de gestió de les rutes de recollida més realistes i amb sensibilització dels ciutadans per a realitzar correctament la recollida selectiva.
8-. Promoure la compra d’aliments amb criteris de proximitat, ecologia i comerç just que contribueixi a la reducció del malbaratament alimentari.

Educació

Des del nostre espai polític fem una defensa de l’escola pública, catalana i de qualitat.
La volem gratuïta, laica, no sexista, plural i democràtica; amb els mitjans pressupostaris adequats a les seves necessitats.
Una escola compromesa en l’àmbit de la salut, en la defensa del medi ambient, en la igualtat de gènere i en la participació de tota la comunitat educativade l’escola i de les famílies. Creiem en l’accés universal a l’escolarització pública i rebutgem el tancament de centres i de línies a les escoles públiques de Premià.
Volem contribuir, des de l’àmbit municipalista, a lluitar per l’èxit escolar, impulsar metodologies participatives, afavorir la integració, la inclusió i la igualtat de drets de tots els nens i nenes del nostre poble; volem lluitar contra el fracàs escolar i l’abandonament escolar prematur.
En aquest últim any hem viscut l’assetjament i els atacs partidistes a les nostres escoles, injustament acusades d’adoctrinament ideològic tot sembrant la por entre els
nostres ensenyants. Davant la manipulació i la mentida, defensem, com el model adequat per a la cohesió i la integració social l’ensenyament en català i la inqüestionable dret de la llibertat d’expressió dels nostres docents. Cal educar en llibertat, educar en la por genera serfs.
1.- Ampliar el nombre de les escoles bressol municipals.
2.- Revisar i actualitzar el mapa escolar de Premià de Mar.
3.- Fomentar la participació de pares, mares, educadors/es i alumnes en els òrgans de participació municipal.
4.- Garantir el servei de menjador, llibres de text, sortides i colònies i altres activitats escolars a tots els infants de Premià.
5.- Fomentar l’educació del lleure per a tots els infants del municipi tot garantint el lliure accés a tothom sense discriminacions de caire social i econòmic.
6.- Ampliar i millorar l’accés a l’educació a totes les edats. Organitzar un pla específic per a la gent gran.
7.- Fomentar sempre el vessant educatiu en totes les activitats culturals fetes per iniciativa municipal. Promoure les visites culturals dels nois i les noies en edat escolar
per conèixer més i millor el nostre poble.

Cultura
Establir una coordinació estable entre la xarxa d’equipaments culturals del poble. Objectiu: crear sinèrgies i projectes conjunts. Actualment és inexistent (atomització).

Creació d’un programa/projecte cultural específic per a joves (i dissenyat per les mateixes joves)fent servir els equipaments existents, acompanyats/orientats d’una figura. Objectiu: apropar els joves a la vida cultural del poble.

Diversificació de les activitats culturals del poble: equilibrar el pes que té la cultura popular amb propostes culturals d’altres disciplines. Objectiu: ampliar/enriquir l’oferta cultural del poble.

Potenciar les activitats culturals gratuïtes i de qualitat fent ús dels espais públics (places, carrers …) o bé equipaments municipals. Objectiu: creació de nous públics apropant la cultura de forma accessible a les ciutadanes.

Suscitar el interès de les ciutadanes envers llenguatges artístics contemporanis i alternatius. Programació d’activitats complementàries on les creadores/artistes participin (Ex: debat post funció, cinefòrums, tallers, xerrades …)Objectiu: estimular el consum i la pràctica cultural i artística. Obrir noves perspectives i interessos culturals entre les ciutadanes.

Desenvolupament d’un programa d’impuls a la pràctica cultural a través de suport a iniciatives creatives o promovent la vivència d’experiències artístiques. Cessió d’espais, convocatòries / beques per a la producció, formació especialitzada …Objectiu: suport a la creació d’artistes emergents, donar impuls a les ciutadanes per formar-se en diferents disciplines artístiques.

Regularització dels espais /locals cedits a entitats culturals. Establir uns criteris d’usos, “guiar” la seva participació en la vida cultural del poble. Coordinació entre les diferents entitats que tinguin un eix comú temàtic. Objectiu: coneixement mutu, creació de sinèrgies, sentiment de pertinença, treballar de forma conjunta i constructiva.

Disseny i creació d’un projecte amb perspectiva intercultural. Aproximació i contacte amb persones d’altres cultures, donar-lis veu i visibilitat; fugir del folclore. Objectiu: Incloure persones i col·lectius d’altres cultures en la vida cultural del poble. Sensibilització, cultura com a eina d’inclusió social.

Urbanisme i Habitatge
Dret al barri, dret a l’habitatge i dret a la salut: recuperant l’ús de l’espai públic per fer factible la xarxa social i el comerç de proximitat, i aplicant perspectiva de gènere.

1- Sense dret a l’habitatge no hi ha poble, reivindiquem el dret de la gent a quedar-se a Premià i no haver de marxar fora. Necessitem ajudes al lloguer, iniciativa per tenir un banc d’habitatges pel lloguer social, cal que fer de l’habitatge una prioritat de les politiques municipals.

2- Dret al barri: Mobilitat sostenible, prioritzant la mobilitat a peu i recuperant espais que s’han perdut en benefici dels cotxes.
Implementar els camins escolars, eina que ajuda a estructurar la vida al poble i facilita la mobilitat dels infants a les entrades i sortides de les escoles. El carrer com a prolongació de la vida social, un carrer sense nens i nenes és un carrer o una plaça sense qualitat, la nostra vila ha de ser “jugable”, si els infants estan agust tots i totes ho estem.

3- Dret a la salut: pacificant carres i facilitant la vida, ampliant espais pels desplaçaments a peu, i fent-los més transitables. Cal intervenir urgentment en carrers comercials com Jacint Verdaguer i Enric Granados, carrers que suporten una gran quantitat de desplaçaments a peu amb voreres molt estretes.

Sanitat i Serveis Socials

Com ja tots/es coneixem, el nostre municipi és un dels que té més persones empadronades i un dels més petits en quant a superfície no tan sols de la comarca, si no, també de Catalunya. Amb una densitat de població de 13.293,40 habitants per Km2, que comparativament amb la resta de la comarca, 1.114,20 habitants per Km2 fa que siguem el municipi amb més densitat de població. Aquesta característica requereix una especial cura quant a l’atenció de les persones socialment i sanitària.
Segons la històrica Carta d’Ottawa de 1986 la promoció de la salut “consisteix a proporcionar a la gent els mitjans necessaris per millorar la salut i exercir un major control sobre la mateixa”. Des de les següents àrees d’acció: construir polítiques públiques saludables, crear ambients que afavoreixin la salut, desenvolupar habilitats personals, reforçar l’acció comunitària, reorientar els serveis de salut.
D’altra banda, hem de reconèixer-nos com essers bio-psico-socials; la nostra interacció amb el medi és fonamental per mesurar tant la nostra salut orgànica, com la nostra salut mental, com la nostra salut social.
Des de Premià en Comú Podem, creiem amb fermesa, que una adequada promoció de la salut, acompanyada d’un desenvolupament de plans integrals d’acció social, amb prou recursos tant econòmics com humans i posicionant les persones al centre, farà que Premià de Mar esdevingui en un poble més saludable i més igualitari socialment.
Les consecucions de bona part d’Europa pel que fa a Serveis Socials disten molt de les baixes prestacions existents a Catalunya. Per tal cal avançar sense descans, i donat les característiques del nostre poble pel que fa a la diversitat social, socioeconòmica i cultural, cap a una protecció social que permeti que totes les famílies i les persones del nostre municipi disposin del mínim vital (habitatge, alimentació, salut, higiene, roba, educació…) i no hagin de malviure i passar per situacions denigrants.
Per tot això, proposem les següents mesures:
1) Potenciar la prevenció de la salut al municipi; confeccionant plans concrets i dotant-los dels recursos econòmics i humans adients. Proposar la millora de les prestacions del Centre d’Assistència Primària de Premià de Mar.
2) Establir relacions interdisciplinàries de salut, impulsades des de l’Ajuntament en la que concorrin serveis de salut, serveis socials, Ajuntament, associacions, farmàcies i veïns. Amb l’objectiu de diagnosticar i impulsar accions concretes per cada cas.
3) Mancomunar diferents municipis dintre del consell comarcal per donar serveis més eficients.
4) Accés universal a la salut de totes les persones, amb una sensibilització particular per als nouvinguts; empadronament actiu.
5) Polítiques econòmiques pel tal de combatre l’exclusió social i la desigualtat fomentant el treball, l’habitatge social, combatent la pobresa energètica i el consum responsable i de proximitat.
6) Campanyes de sensibilització vers la discriminació i la violència masclista.
7) Dotació pressupostaria dels serveis socials com l’ajut domiciliari, detecció precoç a les escoles (situacions d’exclusió social, assetjament, violència masclista, etc.).

WhatsApp chat