Mocions presentades als plens municipals

A continuació anirem penjant les mocions que el grup d’esquerres anem presentam als plens de l’ajuntament, tant les creades per nosaltres com les que ens hi hem adherit.

MOCIONS I PREGUNTES DEL PLE D’OCTUBRE 2021

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PREMIÀ EN COMÚ PODEM PER DEMANAR L’APROVACIÓ D’UN NOU CONTRACTE PROGRAMA 2022-2025

La llei 12/2007 de serveis socials regula, en el seu articulat, marca un abans i un després en la configuració de l’estat del benestar de Catalunya. Amb l’establiment del dret universal i subjectiu d’accés als serveis socials, la societat catalana manifestava d’una manera unànime la voluntat de consolidar un quart pilar d’intervenció pública social dotat del mateix rang i solidesa que els sistemes de salut, educació i pensions. Era el reconeixement de la necessitat d’impulsar i modernitzar un model fins llavors assistencialista per tal de donar resposta a les demandes socials que s’escapen de l’àmbit d’intervenció dels tres pilars tradicionals de l’estat del benestar i que no quedaven prou cobertes per un model de serveis socials dirigit prioritàriament a les situacions d’extrema necessitat derivada de la manca de recursos i de la manca de suport familiar i social. 

L’objectiu de la llei 12/2007 era iniciar un procés transitori mitjançant el qual s’anés consolidant el nou model de serveis socials a Catalunya. Els instruments essencials sobre el que s’articulava el procés de consolidació eren: garantir els drets als serveis, la planificació, la coordinació i col·laboració interadministratives, incorporar la participació activa, la creació d’una cartera de serveis socials i la creació d’una xarxa de serveis socials d’atenció pública. D’aquesta manera, i després d’un procés transitori, s’establia el Contracte Programa entre les entitats locals i la Generalitat de Catalunya.

El contracte programa és una eina de gestió que tenia per objectiu establir una relació equilibrada entre la Generalitat de Catalunya i el món local, caracteritzada per la corresponsabilitat entre els ens públics en la gestió, la prestació i la implementació dels serveis socials al territori, mitjançant accions, obligacions i competències per ambdues parts. Alhora, i gràcies al seu desplegament des dels Ajuntaments dels nostres pobles i ciutats, ha permès impulsar una relació de proximitat entre la prestació dels serveis socials i la ciutadania situant l’ens local al centre de la prestació efectiva dels serveis al seu territori. Aquest instrument promou la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials,  programes relatius al benestar social, acció comunitària i polítiques d’igualtat i drets de ciutadania. El contracte programa és l’acord entre el Departament i els ens locals quant a la prestació i el finançament dels serveis socials, i estableix els eixos estratègics, els objectius generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el finançament que permetin una major eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis.

El contracte programa 2016-2019 va ser l’últim aprovat per la Generalitat de Catalunya, després d’acumular l’endarreriment i l’infrafinançament de les legislatures passades, amb fortes retallades socials. El contracte programa contenia 44 fitxes i prioritzava l’atenció a les persones en situació d’especial necessitat social i dependència des de la proximitat dels seus municipis i comarques, pretenia optimitzar els recursos, tant de l’administració autonòmica com dels ens locals i desenvolupava sistemes sostenibles de provisió de serveis socials. 

Malauradament, durant aquests anys calia haver desplegat noves fitxes per avançar en polítiques de lluita contra la pobresa severa i el sensellarisme, facilitar i accelerar la renda garantida i ampliar la inversió en equipaments socials i residencials per a la població en situació de vulnerabilitat o dependència. Però mentre es multiplicaven les necessitats socials, la complexitat en l’atenció a les famílies, els reptes d’acollida a persones refugiades i l’envelliment de la població, les polítiques de la Generalitat han estat molt insuficients. En canvi els Ajuntaments hem entomat l’urgent reforç dels serveis socials, innovant en polítiques comunitàries i atenció suplint molts casos la manca de cobertura de drets per part dels sistemes social i salut d’altres administracions. 
Menció a part mereixen els pocs recursos destinats per part de la Generalitat de Catalunya, per a garantir els drets i per augmentar la protecció de la infància a Catalunya, un dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat. Una situació que la COVID-19 ha empitjorat i a la que cal fer front des d’un augment de recursos humans, econòmics i de programes específics per a garantir que cap infant resti desprotegit.
Ara, a més els ajuntaments hem de fer front a les conseqüències de les crisis sanitària,  social i econòmica provocada per la COVID-19 amb un contracte programa caducat des del 2019 i que no contempla el nou escenari. Tot i les aportacions extraordinàries d’entitats locals com les Diputacions o l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i les addendes extraordinàries del Departament vinculades directament a la pandèmia i per els anys 2020 i 2021, els ens locals estem fent un sobreesforç financer davant la incertesa constant de la Generalitat sobre el finançament i els acords, tot i que les competències en matèria de serveis socials i de protecció a les famílies són seves.
La desigualtat, la precarietat, el risc de pobresa, les situacions de pobresa extrema ja existien als nostres pobles i ciutats abans de la COVID-19. Però aquesta pandèmia està agreujant la desigualtat i la pobresa. El confinament per evitar l’expansió del virus ha aturat les economies, i les persones més afectades són les que ja es trobaven en situació de vulnerabilitat. Aquestes febleses del sistema de protecció social determinen, en part, una estructura social amb profundes desigualtats, creuades també pel component de gènere, el d’edat i el d’origen estranger. Amb una quarta part de la població en situació de pobresa i exclusió social, el sistema de prestacions per desocupació i les prestacions econòmiques no donen la resposta adequada a les necessitats de les persones. Una situació que ha posat en evidència la fragilitat dels sistemes públics i els efectes que les retallades dels anys 2010-2019 que han impactat sobre les polítiques de l’estat del benestar.

Tot i la situació viscuda des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma el passat 14 de març de 2020, el contracte programa segueix sense una nova aprovació, i ha estat prorrogat els anys 2020 i 2021, afegint algunes addendes insuficients per pal·liar els efectes ocasionats per la pandèmia a les famílies. Unes actuacions que, en molts casos, anaven precedides per obligacions dictades per la pròpia Generalitat de Catalunya amb un compromís de pagament que no s’han vist acompanyades per la minsa quantitat econòmica d’aquestes addendes i que s’han pogut realitzar per la professionalitat i l’esforç de les professionals dels Serveis Socials i per el finançament extraordinari dels ens locals. Ens trobem, doncs, amb un contracte programa prorrogat, esgotat, i que no respon als problemes que moltes catalanes i catalans estan patint.

Recentment, la Generalitat de Catalunya i les entitats municipalistes (FMC i ACM) han creat una taula tècnica per estudiar, validar i actualitzar les fitxes de les actuacions que haurà d’incloure el nou contracte programa, amb l’objectiu que el mateix entri en vigor al 2022 amb una durada de 4 anys. .

Les diferents mesures adoptades pels ens locals amb escassos recursos, esforç inesgotable i intel·ligència col·lectiva han de servir de referent nacional en l’actuació i l’abordatge d’una emergència humanitària, des del respecte institucional, el diàleg permanent i la coordinació i cooperació i no des de la confrontació institucional. Alhora, les situacions i problemàtiques que gestionen els professionals dels serveis socials municipals estan marcades tant per l’infrafinançament històric dels municipis i la insuficiència de recursos com per l’increment de casos, la burocratizació pels canvis normatius dels últims anys i la urgència i la emergència social que tenen una alta càrrega emocional i de patiment per part de les persones ateses.

En un moment on les necessitats socials creixen, on són més diverses i on els Ajuntaments realitzen l’atenció social bàsica davant la pobresa, dependència, habitatge, atur, violències de gènere, malestar emocional … es fa més imprescindible que mai augmentar els recursos a una atenció primària més polivalent, amb més professionals especialitzats als serveis socials, augmentant serveis  i la intervenció comunitària i integrada.

Per tal d’assegurar la millora del finançament dels serveis socials municipals a través del contracte programa 2022-2025, el Grup Municipal de Premià en Comú Podem de l’Ajuntament de Premia de Mar proposa al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Sol·licitar al govern de la Generalitat de Catalunya la redacció, negociació i signatura urgent dels nous contractes programa 2022-2025 ampliant el finançament d’acord amb els costos reals, millorant els preus i mòduls segons els convenis laborals i ampliant la cobertura dels serveis d’acord amb les necessitats del país i atenent la diversitat territorial en indicadors de vulnerabilitat. 

SEGON.- Sol·licitar al govern de la Generalitat de Catalunya la renovació i actualització de la Cartera de serveis socials per donar resposta a noves necessitats socials.

TERCER.- Instar les entitats municipalistes i al Govern de la Generalitat de Catalunya a crear una taula política, amb la participació de tots els partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya, per acordar el nou contracte programa i el seu finançament.

QUART.- Sol·licitar al govern de la Generalitat que es garanteixi la suficiència econòmica dels contractes programa per donar resposta a les necessitats dels serveis ja inclosos i a incloure l’increment de serveis d’acord amb els criteris de població, vulnerabilitat i serveis especialitzats.

CINQUÈ.- Preveure la dotació econòmica suficient per a complir immediatament les ràtios de professionals d’acord amb la llei de serveis socials, especialment en el cas dels Equips Bàsics d’Atenció Primària d’aquells ajuntaments i ens supramunicipals que encara no les hagin assolit, a incorporar i reconèixer diferents perfils professionals en l’atenció bàsica i adequar aquesta a una nou Mapa de Serveis Socials i a les necessitats de recursos professionals d’altres legislacions posteriors.

SISÈ.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la coordinació d’un estudi, amb la col·laboració d’Ajuntaments i Col·legis professionals de treballadors/es i educadors/es socials, per determinar el compliment de les actuacions de suport i seguiment previstes per la Llei de Serveis Socials i conèixer la situació real en termes de riscos i efectes dels professionals socials i les mesures adoptades per les administracions per prevenir-los i millorar l’atenció a les persones.

SETÈ.- Reprendre les reunions mensuals de la Taula Local de Serveis Socials, on poder abordar les necessitats especifiques del nostre Ajuntament en relació al contracte programa.

VUITÈ.- Mantenir les reunions de la Taula Local de Serveis Socials actives com espai de diàleg de les polítiques socials al municipi.

NOVÈ.- Traslladar els presents acords al departament de Drets Socials, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya i a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i als respectius Col·legis Professionals dels Treballadors i Treballadores dels Serveis Socials municipals.

MOCIÓ PER DEMANAR EL RESTABLIMENT DE L’ACTIVITAT SANITÀRIA ALS CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE CATALUNYA

La pandèmia provocada per la COVID-19 ha desencadenat una crisi sanitària, social, econòmica que ha requerit implementar mesures d’emergència en tots els àmbits i institucions. Aquesta crisi ha fet emergir les mancances del sistema sanitari i sociosanitari a causa de les dràstiques retallades pressupostàries que els Governs de Catalunya han anat aplicant des del 2010. Unes retallades que han comportat un deteriorament progressiu dels sistema sanitari, posant-lo en greu perill, i amb una sobrecàrrega intolerable per als professionals sanitaris i sociosanitaris.
Aquesta crisi sanitària ha mostrat les debilitats del sistema sanitari públic català i reobre el debat sobre la urgència per revertir les mancances que la COVID-19 ha evidenciat. Els i les professionals sanitaris i sociosanitaris del sector públic en un context d’extraordinària dificultat i en moltes ocasions sense l’acompanyament del Departament de Salut, han demostrat la seva professionalitat per atendre en les millors condicions a la nostra ciutadania.
La pressió dels professionals sanitaris i el context de pandèmia va fer que el govern de la Generalitat presentés el setembre de 2020 l’anomenat Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària i comunitària, vigent fins l’any 2022. El Pla consta de tres fases diferenciades: enfortiment (2020), transformació (2021) i consolidació (2022) i disposava d’un fons de 300 milions d’euros dels quals, 46 milions provenien del fons extraordinari de la COVID-19 lliurat per l’Estat. El pla ha resultat absolutament insuficient no recupera ni de lluny les retallades de fa una dècada: 350 milions anuals i 3000 professionals menys.
El Pla pateix del mateix mal de sempre: està elaborat pensant en una atenció primària subalterna, sense capacitat de coordinació amb la resta d’actors del sistema, i que dóna una atenció fragmentada sense tenir la longitudinalitat, (la relació personal al llarg del temps entre el pacient i el professional referencial) i la fortalesa d’uns i unes professionals de referència com un immens valor a preservar. A la pràctica el pla és només una proposta de mínims per a afrontar la crisi de l’atenció primària que la pandèmia del COVID ha accentuat. El progressiu retorn a la normalitat no ha vingut acompanyat ni amb els recursos necessaris ni amb les reobertures dels centres. Molts dels centres continuen amb poques visites presencials perquè es fa servir de manera abusiva la consulta telefònica o telemàtica, amb greus repercussions en l’accés de la població als serveis sanitaris bàsics, en especial per a les persones grans i amb més problemes de salut.

Als problemes preexistents de pressupost, manca de personal, equipaments i la sobrecàrrega que suposa la detecció, diagnòstic i seguiment dels casos de la COVID-19, s’ha afegit la cinquena onada del coronavirus que creix sense control a Catalunya. Un increment que es comença a reflectir en la pressió assistencial, amb l’atenció primària que continua al límit i amb més persones ingressades als hospitals sense cap reacció ni resposta per part del govern de la Generalitat.
El passat 30 de juny, les marees blanques, moviments socials i veïnals, amb el suport dels sindicats, col·lectius de professionals de sector i forces polítiques es van mobilitzar per tot el territori de Catalunya per defensar l’atenció primària, reclamant la reobertura dels CAPs i dels consultoris locals. Milers de persones van sortir al carrer van reclamar la millora urgent de l’atenció primària sota el lema de ‘Més que mai Sanitat Pública’ i on s’exigeix al govern de la Generalitat: (i) reobertura de tots els CAPs i Consultoris locals; (ii) recuperació de les visites presencials a criteri de pacient; (iii) recuperació de la metgessa i la infermera de referència; (iv) millora dels equipaments tecnològics per a comunicació telefònica i telemàtica per resoldre consultes administratives o de seguiment; (v) redimensionament dels Equips d’Atenció Primària en funció de la població a atendre, incloses les persones que viuen en residències, consolidació del personal administratiu, augment sensible del personal d’infermeria i recuperació del personal mèdic perdut els darrers anys; (vi) Destinar el 25% del pressupost de Salut per als Equips d’Atenció Primària; (vii) garantir els serveis de suport als Equips d’Atenció Primària per a una òptima atenció a la ciutadania: comunicació fluïda amb serveis hospitalaris, implantació a tot el territori del Programa de Salut Mental de Suport a la Primària, rehabilitació, podologia i altres; (viii) capacitar l’atenció primària dins del sistema: que la professional de referència pugui decidir un ingrés hospitalari o sociosanitari, prioritzar una exploració o una visita d’especialitat; (ix) posar en marxa els Consells de Participació en cada Àrea Bàsica de Salut amb representació de pacients i ciutadania com a instrument per millorar la transparència, la qualitat dels serveis i la gestió dels centres; (x) programes d’atenció comunitària per a un enfocament globalitzador dels problemes de salut, intervenint en els condicionants socials de la salut.

Fem nostres les demandes de marees, sindicats i moviments socials en defensa del sistema públic de salut i l’impuls de l’atenció primària a Catalunya.
És necessari un enfortiment real i immediat de l’Atenció Primària que ha de garantir les eines més efectives en la millora de la salut comunitària i individual, és imprescindible la millora de l’accessibilitat, l’abordatge integral de les necessitats i la coordinació entre tots els serveis sanitaris.
Reclamem que el govern de la Generalitat i la Conselleria de Salut entomin amb caràcter urgent i prioritari l’atenció primària com a servei imprescindible per a la població i per al sosteniment i permanència d’un sistema sanitari públic, universal i de qualitat. Per això reclamem una atenció primària que garanteixi els valors que li donen sentit i la participació efectiva de la ciutadania en les decisions de política sanitària en tots els nivells i instàncies.
Reclamem alhora la necessitat d’un nou pacte per la sanitat, augmentant els recursos econòmics al sistema sanitari públic, la millora de les infraestructures sanitàries i millorar les condicions i els recursos per als i les professionals de la salut entre altres mesures amb l’objectiu de millorar el sistema públic de salut.
Sense una Atenció Primària forta no hi pot haver un Sistema Públic de Salut de qualitat, equitatiu i resolutiu. Ens hi va la salut i la vida.

En virtut d’aquestes consideracions, el grup municipal de Premià en Comú Podem proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Instar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a l’obertura de tots els CAP i consultoris locals que s’han tancat totalment o parcialment i recuperar els serveis, professionals sanitaris i especialistes perduts durant la crisi sanitària.

Segon.- Instar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a destinar els recursos necessaris a l’Atenció Primària per a fer front a les noves necessitats derivades de la pandèmia i recuperar la visita presencial amb el professional de referència.

Tercer.- Instar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que es recuperin els recursos econòmics i de professionals perduts durant les retallades dels anys 2010 i posteriors i garantir el 25% del pressupost de Salut per a l’Atenció Primària.

Quart. Instar les conselleries de Salut i de Drets Socials a millorar la coordinació interna dels serveis de salut amb els serveis socials per tal d’impulsar la integració social i sanitària en l’atenció a la dependència i garantir el dret de les persones que viuen en centres residencials a l’atenció sanitària pública.

Cinquè.- Instar l’elaboració d’un Pacte Nacional per la Salut en defensa d’un sistema de salut públic, universal, equitatiu i de qualitat, consensuat amb tots els agents implicats, que estableixi la salut pública i l’atenció primària els pilars fonamentals de la nostra sanitat.

Sisè.- Instar el Departament de Salut a incrementar els recursos per als serveis de Salut Pública i Vigilància Epidemiològica i reforçar-ne la coordinació amb les administracions locals.

Setè.- En el marc de la Taula local de Salut, identificant les mancances actuals de l’Atenció Primària a Premià de Mar i reclamant-ne les millores adients.

Vuitè.- Comunicar aquests acords a la Conselleria de Salut a la direcció del CAP del municipi, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya i a la Marea Blanca de Catalunya.

MOCIONS I PREGUNTES DEL PLE D’ABRIL 2021

MOCIÓ PER A LA POSADA EN MARXA DE LA LLEI DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE CONTENCIÓ DE RENDES EN ELS CONTRACTES D'ARRENDAMENT D'HABITATGE

L’accés a l’habitatge és un dels grans reptes de país pendents de resoldre. Anem patint una crisi d’accés des de 2008, que lluny de solucionar-se, s’ha fet crònica especialment per l’increment del preu del lloguer.

Són moltes les famílies que destinen més del 50% dels seus ingressos a l’habitatge. Una situació que s’ha agreujat arran de la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19, on moltes famílies han vist reduïts els seus ingressos i les ajudes extraordinàries públiques han estat insuficients per donar resposta a les situacions d’exclusió de l’habitatge a les que s’han vist abocades.

El Parlament de Catalunya, a través de la Moció 84/XII, aprovada el 9 de maig de 2019, va instar el Govern de la Generalitat a impulsar de manera urgent l’aprovació de mesures legislatives, en el marc del dret civil propi, per a permetre que Catalunya comptés amb una regulació pròpia del contracte d’arrendaments urbans i, en particular, per dotar les administracions públiques de les eines necessàries per a limitar els increments de preus del lloguer d’habitatges en zones de forta demanda acreditada. En compliment d’aquest mandat, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, text que no fou convalidat.

El passat 9 de setembre el Parlament de Catalunya es va aprovar la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, una llei que permetrà fixar topalls al lloguer en els municipis amb més demanda. El text sorgeix a partir d’una proposta treballada i acordada amb el Sindicat de Llogaters i els grups que finalment li van donar suport.

Aquesta proposta regula un règim excepcional per contenir els lloguers aplicables en les conegudes com a zones de mercat d’habitatge tens, és a dir aquells municipis o àrees en què hi ha en risc el proveïment suficient d’habitatge de lloguer.

Premià de Mar forma part de la seixantena de municipis d’arreu del país als quals la llei dóna inicialment cobertura. Així mateix, la nova llei fixa en cinc anys el període màxim per mantenir sense revisar la classificació d’una zona amb aquestes característiques, a través de l’índex de preu de lloguer. També preveu excepcionalitats excloent per exemple els habitatges amb rendes anteriors al 1995, els de protecció oficial o els destinats a polítiques socials. D’aquesta manera, la renda que es pacti a l’inici del contracte no podrà superar el preu de referència per a un lloguer en circumstàncies semblants; ni tampoc, amb excepcions, podria apujar-se el lloguer en cas que l’últim contracte, si fos dels darrers cinc anys, fos molt més baix.

A més de cercar l’equilibri entre els drets i interessos de les parts, la llei reconeix i acull els principis d’autonomia local i de subsidiarietat, establint solucions flexibles que permetin atendre i adaptar-se a situacions diferenciades respectant alhora el principi de proporcionalitat. Finalment la llei també incorpora modificacions de la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge que introdueix en el règim de control i sancionador, nous apartats sobre el règim de contenció de rendes. També es flexibilitza en els contractes de lloguer d’habitatges d’obra nova i en els que resulten d’un procés de gran rehabilitació, cas en el qual l’increment del preu que les parts han considerat de referència per al lloguer d’un habitatge de característiques anàlogues es pot arribar a fixar en l’àrea superior de l’índex de referència.

Atesa la importància d’aquesta nova llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de la seva posada en marxa de forma immediata, el grup municipal Premià en Comú Podem proposa l’adopció dels següents

ACORDS

El Govern Municipal de Premià de Mar, considerant que aquesta nova llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge dona eines als ajuntaments per regular una problemàtica important en les ciutats com la nostra, mostra el seu compromís en el seu desplegament immediat a la nostra vila.

El Govern Municipal iniciarà la tramitació per tal que Permià de Mar sigui declarat com a “àrea amb mercat d’habitatge tens”.

El Govern Municipal dotarà els recursos necessaris per a garantir tant la seva aplicació, com la informació a la ciutadania dels seus drets en aquesta qüestió.

El Govern Municipal establirà un seguiment periòdic en el si de la taula d’habitatge, per garantir el bon funcionament i aplicació de la nova normativa.

El Govern Municipal donarà trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat de Catalunya i a les associacions municipalistes (ACM i FCM) i a les associacions locals de defensa del dret a l’habitatge.

6 d’abril de 2021
Elena Martín Díaz
Portaveu de Premià en Comú Podem

MOCIÓ PER A QUE L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR S’IMPLIQUI EN LA DIGNIFICACIÓ DE LES CONDICIONS LABORALS DE LES TREBALLADORES DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD)

ATÈS que el model actual de provisió del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) mostra signes d’esgotament tant pel que fa a la qualitat del servei com a les condicions de treball de les professionals. Aquests situació s’ha posat encara més en evidència amb la pandèmia del Covid-19.

ATÈS que el SAD és un servei de titularitat pública municipal, però per a la prestació recentment s’ha optat per la externalització a través del consell comarcal.

ATÈS que és responsabilitat de l’ajuntament de mantenir la fiscalització del servei vetllant per una bona qualitat en l’atenció oferta per l’empresa.

ATÈS que és responsabilitat de l’ajuntament vetllar per la situació laboral de les treballadores i treballadors que, de forma efectiva, presten els serveis.

ATÈS que és responsabilitat de l’ajuntament la coordinació entre la gestió dels serveis per part de l’empresa i el control de les condicions laborals de les treballadores.

ATÈS que la COVID-19 ha posat de manifest la necessitat de reconèixer les cures com un servei essencial i de dignificar la feina dels i les que cuiden.

ATÈS que el servei assistencial que presta el SAD és un servei essencial sense el qual la vida de molts usuaris i usuàries no tindria els mínims de dignitat.
ATÈS que des de que el Consell Comarcal ha externalitat el servei a l’actual empresa les condicions laborals de les treballadores han sofert un greu deteriorament.

El grup municipal de Premià en Comú Podem proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Instar a l’equip de Govern de l’Ajuntament de Premià de Mar a reunir-se amb l’empresa concessionària del servei en el termini de 30 dies, per tal d’exigir que siguin respectades les condicions laborals que les treballadores disposaven amb l’anterior empesa concessionària.

Instar a l’equip de Govern de l’Ajuntament de Premià de mar a que traslladi el resultat de la reunió amb la concessionària del servei als representants dels grups municipals.

Crear una taula de seguiment i treball, amb la participació d’un representant de cada grup municipal i de la representació sindical de les treballadores del servei, per tal de revisar que les demandes de les treballadores siguin respectades i figurin com a exigències a la següent licitació prevista pel segon semestre del 2021.

Instar a l’actual empresa concessionària responsabilitzar-se que la totalitat de les treballadores del servei rebin la vacunació de la COVID19.

Comunicar els presents acords al Consell Comarcal, a l’empresa concessionària del servei i a les representants sindicals de les treballadores.

6 d’abril de 2021
Elena Martín Díaz
Portaveu de Premià en Comú Podem

MOCIONS I PREGUNTES DEL PLE DE MARÇ 2021

MOCIÓ EN RELACIÓ AMB ELS TALLS DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC I L’INCREMENT DEL PREU DE LA LLUM

L’ús i l’accés a l’energia estan directament relacionats amb el benestar de les persones. Una vida digna implica poder escalfar-se, il·luminar-se, cuinar, conservar els aliments, o tenir accés a aigua calenta, de manera que l’energia constitueix una necessitat bàsica per a tothom. A nivell col·lectiu, el subministrament d’energia elèctrica és essencial per al funcionament de la nostra societat i un element clau per reduir la pobresa i millorar l’educació, la salut, la sostenibilitat ambiental, l’economia, i poder gaudir d’un medi ambient saludable. L’accés a l’energia és un dret.

Coincidint amb el temporal de neu i amb la baixada generalitzada de les temperatures a Catalunya, s’han produït talls en el subministrament elèctric a molts barris de pobles i ciutats del nostre país.

Les companyies elèctriques han deixat sense subministrament, de manera permanent o repetitiva diferents punts del territori. Centenars de famílies de diferents barris de ciutats com Barcelona, Badalona, Montcada, Ripollet, Cerdanyola, Sabadell, Figueres, Girona, Granollers, Terrassa, Igualada, etc, han estat privades d’un dret fonamental com és l’accés al subministrament bàsic d’energia elèctrica i amb la incertesa vital a causa de la mancança d’un servei essencial. Aquesta situació ha comportat que els ciutadans i ciutadanes, i els sectors del comerç, hostaleria, restauració, castigats per la crisi pandèmica, hagin de suportar grans pèrdues econòmiques afegides, que posen en risc la seva viabilitat.

Cal esmentar de manera especial els municipis de muntanya on les interrupcions i talls de subministraments són reiterats i que han estat denunciats i no resolts, tot i les demandes insistents. Aquests fets produeixen una situació d’indefensió per part de la població que es veu abocada a pagar un servei moltes vegades deficient a un preu desmesurat.

No es pot obviar el greuge patit per les administracions locals a l’inici de la pandèmia i la negativa de les companyies elèctriques a procedir a la suspensió temporal dels contractes de subministrament, fet que hauria reduït les despeses i destinar els recursos a les necessitats socials i econòmiques que ja es feien evidents. I també cal recordar les cartes amenaçadores que varen rebre els ajuntaments, per part de les companyies, en relació amb les factures pendents derivades de la pobresa energètica i els talls de subministraments per impagaments que evidencien una vegada més la voluntat de posar per davant els beneficis multimilionaris d’uns pocs, a la responsabilitat social que haurien de tenir amb la seva comunitat.

Constatem, a més, que el compromís de les companyies elèctriques de donar un servei de línia directa amb els responsables municipals és només una operació publicitària que no ofereix cap servei de qualitat i que és absolutament incapaç d’atendre les exigències plantejades pels municipis.

Aquestes darreres interrupcions del servei han coincidit amb un fet històric, el preu rècord de l’energia elèctrica al nostre país. Mentre les companyies augmenten els seus beneficis milionaris, augmenta el preu de la llum un 27%, i al mateix temps creix el nombre d’incidències, la seva durada i les llars afectades.
S’ha argumentat que la recent pujada del preu de la llum és fruit del temporal de fred i neu. Efectivament, és cert que la demanda s’ha incrementat, però el principal motiu de les pujades de la factura elèctrica no ha estat el fred, sinó la disfuncional regulació del nostre mercat elèctric. Durant aquests darrers dies els preus de la llum s’han incrementat en alguns moments fins a un 100%, mentre que els costos de generació d’aquesta energia tot just s’incrementaven en un 4%. En paral·lel, algunes companyies han criminalitzat les persones que pateixen els talls de llum, argumentant uns suposats mals usos de l’energia per part de les famílies, per justificar els continus talls en el subministrament, la qual cosa resulta profundament injust i estigmatitzador, victimitzen la majoria de les persones afectades i criminalitzen la pobresa donant per fet que totes les famílies que han patit aquests tall en el subministrament és per un mal ús de les instal·lacions, o a causa d’una activitat il·lícita. En aquest sentit cal exigir responsabilitat institucional i corporativa per tractar aquest assumpte amb un enfocament més veraç i respectuós amb la dignitat de totes les persones.

Els problemes de regulació tenen el seu origen en la reforma del sector elèctric operada pels governs del PP i les seves derivades normatives (per exemple la paralització de les inversions en energies renovables) que han articulat un sistema subordinat als interessos d’un poderós oligopoli empresarial, que genera notables disfuncionalitats en la nostra economia: els preus de l’electricitat per a les famílies són els cinquens més cars de la UE, el que llasta la capacitat de consum de moltes llars i contribueix a un alt nivell de pobresa energètica.

Recordem que quan es va produir la “liberalització” del sector, a aquestes empreses se’ls van reconèixer uns costos de transició a la competència amb la finalitat de garantir les operadores la recuperació de la inversió inicial.

En aquest model es concreta un sistema de fixació de preus, el conegut model marginalista, que ha inclòs aquelles tecnologies ja amortitzades i que no operen en règim de competència, com ara la nuclear i la hidroelèctrica.

El resultat de l’equació a ningú se li escapa: aquest mecanisme de fixació de preus ha anat generant els anomenats “beneficis caiguts de cel”, de l’ordre de 700 milions d’euros anuals de mitjana des del 1997, segons algunes estimacions.

Les grans corporacions elèctriques, és a dir, Iberdrola, Naturgy i Endesa van arribar als 13’6 milions d’euros de beneficis diaris. Els guanys obtinguts per aquestes empreses, 4.983 milions d’euros, els beneficis del sector elèctric creixen a un ritme 35 vegades superior a l’augment del consum d’electricitat. Les tres companyies concentren més d’un 80% del mercat espanyol.

Al mateix temps, es calcula que a Catalunya, el 18,7% de la població destina més d’un 10% de la seva renda disponible de les despeses de la llar a l’energia, el 11,1% acumula retards de pagament en relació amb el seu habitatge principal i el 10,9% de llars declaren que no poden mantenir l’habitatge a una temperatura adequada. El sector elèctric ha de passar de servir les grans multinacionals a posar-se al servei de les persones, i el protagonisme dels poders públics en la regulació i la intervenció en el sector ha de ser molt superior al que és a l’actualitat per tal d’avançar cap a un model d’energia més assequible que redueixi de forma substancial el rebut de la llum i pugui prestar un millor servei per a tota la ciutadania.

Es dona la coincidència perversa que als barris i viles on viuen el sectors populars del nostre país és on s’han produït més interrupcions del servei elèctric, menys inversió en manteniment han fet les companyies i més taxa de pobresa energètica hi ha. A aquesta concurrència de factors li hem d’agregar la deficient qualitat dels habitatges construïts abans de l’existència de normatives tèrmiques, i per tancar el cercle, se suma l’impacte de les crisis econòmica i social de la darrera dècada, amb greu incidència en la taxa d’atur, la precarietat, els desnonaments i l’actual pandèmia. Com a conseqüències d’aquests preus inaccessibles, moltes famílies s’han vist obligades a accedir al subministrament elèctric de manera irregular, creant amb això una total situació d’inseguretat física que pot derivar en incendis com el de Badalona en el qual van morir quatre persones. Aquest concurs de factors ha posat més en evidència l’increment de desigualtats, als barris més vulnerables.

I tal i com descrivíem, és en aquests barris i en aquestes ciutats on s’evidencia l’absència o antiguitat de les infraestructures elèctriques, l’obsolescència de les instal·lacions i l’oblit dels habitants. Les insuficiències que s’han manifestat a la xarxa, fan necessàries unes mesures contundents per assegurar la garantia del subministrament al conjunt de les famílies, mesures encaminades a augmentar el grau de fiabilitat del subministrament elèctric, assegurant el manteniment preventiu i les inspeccions de les instal·lacions de transport i de distribució elèctrica. Són les administracions públiques les que han de garantir que les operadores d’energia elèctrica assegurin la continuïtat i la qualitat del subministrament en els termes establerts per la normativa del nostre país, la legislació bàsica de l’Estat i les directives europees. Des de l’Aliança contra la Pobresa Energètica, es reivindica també, la necessitat i el compromís de les subministradores de facilitar i cooperar en la realització dels tràmits per a la regularització de tots els casos que es trobin en una situació irregular i vulnerable sense penalització a causa de la seva situació anterior.

La transició que necessita el nostre model energètic no només ha de perseguir la seva electrificació, per reduir dràsticament les emissions de CO2. Ateses les posicions oligopolístiques actuals, aquesta transició també ha d’impulsar la democratització del sistema. En aquest sentit caldrà afavorir la generació distribuïda mitjançant el desenvolupament d’inversions en autoconsum, l’impuls a les comunitats energètiques locals, així com a les empreses cooperatives, les quals promouen l’ocupació estable i de qualitat, la responsabilitat social, l’arrelament al territori i la màxima implicació en el desenvolupament econòmic i social de totes les persones, incloent també els col·lectius més vulnerables.

Al mateix temps, considerem que cal impulsar un operador públic energètic que contribueixi a reformar i democratitzar el mercat elèctric i asseguri el subministrament a preus assequibles a tota la ciutadania. Una empresa pública que gestioni amb criteris de servei públic atenent el compliment dels drets humans i amb una autèntica estratègia de transició justa, paral·lela a l’ambiciós desplegament d’energies renovables.

En els darrers temps s’ha impulsat reformes en el sector elèctric que avancen en la bona direcció. El desplegament de l’autoconsum, el model de subhastes de renovables que afavoreix l’abaratiment de la llum i la planificació en l’impuls de les renovables o el fons perquè el conjunt de les energètiques contribueixin a pagar els costos del sector elèctric són bones notícies. Però volem continuar avançant.

Avançar de manera ferma en la reforma del sistema elèctric també és el millor full de ruta per poder complir amb l’Agenda 2030 i assolir l’objectiu de desenvolupament sostenible número 7, que exigeix als països garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna. Tal i com assenyala aquest gran acord internacional, de res serveix avançar en energies netes o en eficiència energètica si al mateix temps milers de persones són privades, mitjançant preus abusius, de poder accedir a aquests subministraments.

Per aquests motius, el grup municipal de Premia en comú Podem proposa al ple l’adopció dels següents:
ACORDS

1. Instar el govern de l’Estat a realitzar una auditoria sobre l’origen del deute elèctric i el valor real de la producció elèctrica.
2. Instar el govern de l’Estat a realitzar els canvis legislatius i normatius necessaris en relació amb el funcionament del mercat elèctric per acabar amb la sobreretribució (coneguda com “beneficis caiguts de el cel”) que reben en el mercat majorista determinades tecnologies i que han recuperat àmpliament els seus costos d’inversió.
3. Instar el govern de l’Estat a accelerar el desenvolupament de les comunitats energètiques locals, per a la transposició a l’ordenament jurídic espanyol de les directives conegudes com a “Paquet d’hivern”, amb totes les atribucions i possibilitats que aquestes directives obren i l’aprovació de les reformes necessàries perquè es permeti un autoconsum compartit coneguts com a repartiments dinàmics.
4. Instar el govern de l’Estat la revisió d’un nou bo social elèctric, ampliant sectors beneficiaris i abordant de forma més justa el repartiment dels seus costos.
5. Instar el govern de la Generalitat a sancionar les operadores elèctriques per possible vulneració dels drets bàsics de la ciutadania i per l’incompliment de l’obligació de subministrament d’energia, rescabalant les famílies dels danys i perjudicis causats en les situacions d’interrupcions del subministrament elèctric.
6.Instar l’obertura d’un canal específic per a les queixes i reclamacions ciutadanes des de la mateixa Generalitat o des de la companyia titular de la xarxa de distribució.
7. Instar el govern local que emeti informe sobre la viabilitat d’emprendre accions legals contra la companyia elèctrica pels talls soferts i sobre una possible legitimació per emprendre una acció col·lectiva que agrupi a les empreses i negocis afectats.
8. Aplicar la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, instant les companyies subministradores que evitin talls de subministraments a les famílies vulnerables.
9. Instar a les companyies elèctriques a regularitzar la situació d’aquelles persones que trobant-se en situació de vulnerabilitat compten amb el subministrament elèctric del seu habitatge de forma irregular.
10. Instar a les companyies distribuïdores al sanejament i modernització de les instal·lacions elèctriques, contribuint així a la millora de la qualitat del servei.
11. Instar a les companyies elèctriques què duguin a terme el pla d’inversions i a complir el programa d’inspeccions periòdiques, amb la finalitat de garantir el bon estat de conservació de les instal·lacions, tal i com preveu la Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric.
12. Comunicar els presents acords a la Vicepresidència Quarta i Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, al Síndic de Greuges, a les Organitzacions de Consum de Catalunya,a l’Aliança per la Pobresa Energètica, a les companyies subministradores que operen a Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.

Premià de Mar, febrer de 2021
Elena Martín Díaz
Portaveu del grup municipal de Premià en Comú Podem

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PREMIÀ EN COMÚ PODEM EN RELACIÓ A LES CANALITZACIONS D’AIGUA POTABLE

Algunes dades sobre l’amiant:

L’amiant és una fibra natural que, per les seves característiques tecnològiques excepcionals, s’ha utilitzat en múltiples aplicacions d’àmbits tan diversos com la construcció, indústria i productes de gran consum. Cal destacar el fet que es tractava d’un material que aportava moltes prestacions a un preu molt assequible.
Quan parlem de fibres d’amiant estem designant un conjunt de milers de fibretes elementals sòlidament unides en forma de feixos o agregats de fibres de diferents longituds i diàmetres. D’un feix d’un mil·límetre de diàmetre d’amiant en poder sortir unes 50.000 fibres respirables. Per la petita dimensió i la forma romanen en l’aire com núvols invisibles durant llargs períodes de temps, i poden ser transportades per corrents d’aire fins a distàncies considerables.

Cal recordar que qualsevol intervenció sobre l’amiant en els nostres edificis o instal·lacions públiques o privades, és una activitat reservada a persones i empreses: empresaris/es, treballador/es socialment responsables i tècnicament solvents.

D’altra banda, el risc provocat per l’amiant no és únicament una qüestió mediambiental, també ha generat un problema de salut laboral pels treballadors i treballadores que van intervenir en processos industrials on s’utilitzava amiant i que van patir una exposició activa i inadvertida amb greus riscos de malalties professionals. Les estadístiques de l’OMS estimen que cada any es registren, solament a l’UE, entre 20.000 i 30.000 nous diagnòstics de malalties relacionades amb l’amiant i que més de 300.000 persones (40.000 a Espanya) moriran de mesotelioma pleural d’aquí al 2030. L’any 2003 l’UE va recomanar als països membres la creació d’un fons de compensació que evitessin els processos judicials que aquesta problemàtica comporta i que els recursos d’aquest fons haurien de provenir de les empreses implicades a cada Estat.

Aquest agent cancerigen present en milers d’edificis, canonades i teulades, donat l’alt ús que se’n va fer d’aquest material al llarg del passat segle en la construcció arreu de tot el món. Entre 1906 i 2002 es van importar més de dos milions de tones d’aquest material a Espanya. La OIT calcula que cada any moren mes de 100.000 persones al món com a conseqüència de la seva exposició al amiant. Les estadístiques de l’OMS reflecteixen que el 56% de totes les morts per mesotelioma y el 41% per asbestosis (principals malalties produïdes per l’exposició a l’amiant) registrades en el món, s’han produït a Europa, encara que en el nostre continent només habita el 13% de la població mundial. Malalties i morts no solament patides per treballadors i treballadores, sinó també per les seves famílies i per persones habitants en entorns exposades a aquest material.

A Premià de Mar la situació general de la xarxa de canonades d’aigua potable es la següent:
A principis de l’any 2017 la xarxa d’aigua disposava encara d’un 57% de fibrociment.

DISTRIBUCIÓ CANONADES A PREMIÀ DE MAR
MATERIAL LONGITUD [%]
Fibrociment 40.488 57,0%
Ferro 114 0,2%
Fosa Dúctil 10.235 14,4%
Fosa Gris 745 1,0%
Polietilè 19.362 27,3%
PVC 36 0,1%

 

Considerant que més del 50% de les canonades d’aigua de Premià de Mar són del material anomenat FIBRO CIMENT, amb alt contingut en fibres d’AMIANT i que està demostrat que són altament perjudicials per a la salut, sobretot en les partícules volàtils, fins al punt que al Parlament de Catalunya s’han creat dues comissions, una tècnica i una altra política per a la ERRADICACIÓ de l’AMIANT a Catalunya.

Que l’Ajuntament de Premià de Mar fa anys que va externalitzar la concessió d’aigües a l’empresa SOREA, que com a ent que manipula aquestes fibres quan fa canvis o reparacions en canonades, està obligada a inscriure’s en l’ERRA (REGISTRE D’EMPRESES AMB EL RISC D’AMIANT). I que ha de seguir un protocol molt estricte per a la manipulació de les canonades esmentades, quan per trencament o canvi son manipulades, atenent dos criteris, el de Salut Ambiental i el de Salut Laboral i que cada actuació ha d’estar perfectament organitzada i protocol·litzada. (Si bé moltes vegades quan les actuacions son d’urgència l’empresa compta fins a dos mesos per a presentar els informes d’actuació, sense que això li eximeixi d’aplicar els protocols abans esmentats).

I tenint en compte que en els treballs que es duen a terme en el nostre municipi no hem observat, que es complissin aquests criteris.

Considerant també, que aquesta empresa està obligada a fer controls periòdics de la potabilitat de l’aigua, però en aquests controls, no s’inclou la presència de fibra, per no ser obligatori.

Desprès d’haver considerat els elements exposats anteriorment, el Grup Municipal de Premià en Comú Podem – En Comú Guanyem proposa els següents:

ACORDS

1. Reclamem els corresponents informes de compliment dels protocols abans mencionats per part de l’empresa Sorea en els darrers 5 anys.
2. Requerir a SOREA que informi als tècnics de l’ajuntament de totes les actuacions que es duguin a terme amb la certificació dels plans d’actuació puntuals, així com de l’emmagatzematge dels residus, donat la seva perillositat.
3. Que la retirada es faci en condicions de màxima seguretat i que compleixi el RD 396/2006 (https://www.boe.es/boe/dias/2006/04/11/pdfs/A13961-13974.pdf) i la directiva 2009/148/CE (https://eur-lex.europa.eu/legal- content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0148) incloent-hi totes les prescripcions de seguretat i molt especialment l’aspirat i neteja posterior (i en cas dels patis inclogui el canvi de sorres).
4. Exigir-li a SOREA una analítica, realitzada per laboratoris independents, sobre la quantitat de partícules d’AMIANT presents en l’aigua del nostre municipi, així com la seva perillositat per a la salut dels ciutadans.
5. Que, atesa la gravetat i urgència d’aquestes peticions, l’Ajuntament assumeixi tant les actuacions que són competència seva com aquelles que ho puguin ser d’altres, per tal que es duguin a terme de manera immediata i que alhora, si cal, faci les exigències i reclamacions necessàries perquè des de totes les institucions i parts implicades, participin amb els recursos necessaris en la lluita contra l’amiant.
6. Fer una campanya d’informació i sensibilització sobre els riscos de l’amiant, especialment adreçada a les comunitats, indústries i propietats particulars on es detectin instal·lacions que continguin aquest material.

Premià de Mar, febrer de 2021
Elena Martín Díaz
Portaveu del grup municipal de Premià en Comú Podem

MOCIONS I PREGUNTES DEL PLE DE JULIOL 2020

Moció de Premià en Comú Podem per impulsar mesures amb l’objectiu d’incrementar el verd urbà i la biodiversitat

Premià de Mar és una ciutat molt densa i amb poques zones verdes, amb el que es fa imprescindible buscar alternatives per incrementar la nostra biodiversitat i el verd urbà per tal de millorar la qualitat de vida i la salut dels veïns i veïnes, i combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
En aquest context, és oportú considerar les cobertes, els terrats i els celoberts com un recurs per augmentar el verd i la biodiversitat, i d’aprofitament dels recursos naturals, contribuint així a l’adaptació dels edificis i de la ciutat al canvi climàtic.
A banda, l’ús compartit d’aquests espais, ajuda en la creació de xarxes socials en les comunitats de veïns i veïnes, pel que tenen un alt valor social.
És per tot això que el grup municipal de Premià en Comú Podem proposem al Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar l’adopció dels acords següents:
→ Desenvolupar en el marc de la taula de sostenibilitat, un projecte per millorar el Verd Urbà i la Biodiversitat, promocionant els Terrats Vius i les Cobertes Verdes.
Aquest projecte ha de contemplar els següents aspectes:

 • La creació d’ajuts econòmics per a la rehabilitació i la renaturalització de les cobertes, terrats i celoberts, i d’aprofitament dels recursos naturals.
 • L’oferta de suport tècnic per a la rehabitilitació, la naturalització i la implementació de sistemes d’aprofitament dels recursos naturals en cobertes, terrats i celoberts.
 • La programació regular i continuada de tallers de jardineria urbana.
 • L’impuls d’actuacions per promoure l’ús de terrats, cobertes i celoberts amb l’objectiu de convertir-los en espais verds i d’aprofitament dels recursos naturals.
 • La promoció d’activitats i jornades participatives als horts socials existents.
  → La definició, en el marc de la Taula de Sostenibilitat, d’una Estratègia d’Agricultura Local.
  Amb mesures com:

 • L’impuls de noves zones d’ús comunitari agrícola, com pot ser la parcel·la existent entre els carrers Terra Alta i Can Pou.
 • L’impuls de l’agricultura ecològica.
  → Ambdós projectes han d’estar basats en els següents principis:

 • Justícia ecològica. Per la millora de la qualitat de l’espai urbà, pel foment de la salut de les persones i per mitigar els efectes del canvi climàtic.
 • Inclusió social. Per promoure la inclusió i la cohesió social.
 • Democràcia participativa. Amb experiències basades en la participació i la coresponsabilitat social.
  Elena Martín Díaz
  Portaveu de Premià en Comú Podem
  Juliol de 2020
 • MOCIONS I PREGUNTES DEL PLE DE JUNY 2020

  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PREMIÀ EN COMÚ PODEM SOBRE MESURES A L’ESPAÍ PÚBLIC PER MILLORAR LA SEGURETAT FRONT A LA COVID-19

  A Premià tenim barris amb una densitat de més de 30.000 habitants per kilòmetre quadrat.
  Segons el Pla de Mobilitat del municipi un 12,3% dels carrers tenen voreres amb amplades inferiors a 1 metre; el que significa que no són accessibles ja que no s’hi pot passar amb una cadira de rodes, un cotxet infantil o fins i tot no permeten que dues persones es creuin.
  Segons el mateix Pla, només el 35,2% de les voreres de la xarxa principal són accessibles, això vol dir amb una amplada igual o superior a 1,5m.
  Aquestes són consideracions prèvies a la Covid-19, ja que en l’actualitat totes les institucions recomanen una distància social de 2 metres, per evitar-ne la propagació.
  La combinació de barris amb una alta densitat de població i voreres estretes impedeix el compliment de les recomanacions de seguretat front la Covid-19.
  Així, atesa la necessitat de prendre mesures excepcionals per garantir les sortides a l’espai públic amb les màximes garanties de seguretat.
  El grup municipal de Premià en Comú Podem proposa al ple municipal l’adopció dels següents acords:
  PRIMER: l’adopció de mesures urgents com els talls trànsit en diferents carrers de cada barri, creant diverses zones, repartides per tot el municipi, en les que poder gaudir amb seguretat de les sortides al carrer; o la creació de passadissos de vianants com a mesura provisional per ampliar les voreres.
  SEGON: treballar la proposta amb tots els grups municipals i amb els veïns i veïnes.
  Premià de Mar, maig de 2020
  Elena Martín Díaz

  Moció presentada pels grups de Premià en Comú Podem, Crida Premianenca - Alternativa Municipalista i Esquerra Republicana – Junt per Premià per denunciar l'opacitat i la gestió negligent de l'àrea de territori de l'Ajuntament de Premià de Mar.

  Atès que fa algunes setmanes (durant el ple d’abril) ERC-JxP va treure a la llum que l’Ajuntament de Premià de Mar haurà de pagar una indemnització de 470.000€ per l’expropiació d’una parcel·la situada a la cruïlla entre el Camí del Mig i la Carretera de Premià, inicialment valorada en només 35.000€, per a realitzar la construcció d’un giratori i places d’aparcament en aquest espai.
  Atès que la tramitació d’aquest projecte s’ha realitzat exclusivament per Junta de Govern sense informar-ne a la resta de grups del consistori, que hem conegut la notícia a través d’un veí del municipi, ni al conjunt de la població de Premià de Mar.
  Atès que el més greu del cas és que un cop comunicada la resolució del jurat d’expropiacions de Catalunya en la que es donava la raó al propietari de la finca sobre la consideració del sòl, el departament de territori de l’Ajuntament no va presentar-hi recurs deixant el consistori indefens i convertint la resolució automàticament en ferma.
  Atès que a aquest fet, especialment greu i mostra d’una gestió negligent, s’hi suma l’ocultació d’informació per part del govern a la resta de grups polítics, que hem conegut els fets per un tercer, sis mesos més tard i quan s’ha complert el termini (només prorrogat per l’estat d’alarma) per abonar el pagament d’aquest import abans de començar a sumar interessos de demora.
  Atès que aquest gairebé mig milió d’euros que haurem de pagar dels recursos de tots els premianencs suposa un cop dur a l’Ajuntament, que se suma a l’existència del Pla Econòmic i Financer degut a reiterats incompliments en la gestió econòmica per la mala planificació de projectes urbanístics i construcció de nous equipaments públics, i deixa
  Premià amb un marge nul per assumir noves inversions necessàries pel municipi i destinar recursos a l’emergència social derivada de la crisis del Covid-19.
  Atès que es tracta d’una mostra més de la incapacitat de l’actual govern i l’àrea de territori per gestionar el POUM i afrontar els principals reptes urbanístics de la ciutat: la conversió de les darreres zones sense urbanitzar del municipi per a zones verdes i usos comunitaris (especialment la incapacitat per materialitzar el pla urbanístic de conversió de Can Sanpere), la transició cap a una mobilitat sostenible, el desenvolupament d’un pla d’equipaments que doni resposta a la necessitat de serveis de qualitat o la dignificació de la façana litoral.
  És per tot això que els grups signants de Premià en Comú Podem, Crida
  Premianenca – Alternativa Municipalista i Esquerra Republicana – Junt per Premià proposem al ple l’adopció dels següents acords:
  1. Davant de tots els greuges esmentats a la present moció, instem a l’alcalde Miquel Àngel Méndez a fer una explicació pública dels fets i a prendre les mesures necessàries per corregir la gestió i la transparència de l’àrea de Territori.
  2. Instem a una declaració pública del regidor responsable de l’Àrea de Territori, atès que és el màxim responsable dels fets i d’haver amagat informació a la resta
  de grups municipals i a la ciutadania.
  3. Demanem que el govern es comprometi a informar de forma periòdica i detallada
  a totes les forces polítiques municipals de com evolucionen les negociacions amb les propietats i dels projectes que és presentin al respecte.
  4. Reclamem que s’abordi urgentment els grans reptes urbanístics de la ciutat esmentats a la present moció amb el consens del màxim de grups polítics, amb l’implicació d’agents socials i a través de mecanismes públics i transparents de participació ciutadana.
  Elena Martín Díaz
  Premià en Comú Podem
  Andreu Mumbrú Fuxet
  Crida Premianenca – Alternativa Municipalista
  Pep Ripollès i Ballesteros
  Esquerra Repúblicana – Junt per Premià

  MOCIONS I PREGUNTES DEL PLE DE FEBRER 2020

  Moció de Premià en Comú Podem per fer front a l’emergència climàtica

  Els efectes del temporal Glòria que ha afectat de forma generalitzada el nostre país i, en particular les Terres de l’Ebre, les Comarques del Maresme, La Selva, el Gironès i l’Empordà, han posat en evidència la fragilitat de les nostres infraestructures viàries i del nostre litoral.
  En condicions climatològiques normals les comunicacions ferroviàries, afectades per la manca crònica d’inversions, provoquen un patiment constant entre els usuaris i dificulten el progrés dels nostres pobles i ciutats.
  Tampoc cal que hagi episodis climàtics virulents per a assistir a la progressiva degradació de la nostra façana litoral quasi destruïda per l’eliminació de les rieres, la construcció de ports i la pèrdua de cabal de la Tordera.
  Qualsevol complicació meteorològica, per petita que sigui, té capacitat per agreujar dramàticament la situació de les nostres comunicacions i de la nostra costa. Podem concloure, per tant, que aquests problemes no són casuals ni sorprenents; mes aviat parlem de PROBLEMES ESTRUCTURALS de la nostra comarca originats per intervenció humana directa en la zona o per efectes de l’escalfament global. En tot cas estem davant de situacions que no s’han abordat mai amb el rigor ni la determinació necessàries.
  Com a conseqüència de tot plegat l’Ajuntament de Barcelona ha començat a desenvolupar les seves pròpies estratègies ambientals que tenen repercussions sobre las característiques de la mobilitat a la comarca (restriccions d’accés a la ciutat de cotxes molt contaminants, reestructuració de les tarifes del transport públic, etc).
  D’altra banda les solucions que la nostra comarca precisa estan tan relacionades entre si que serà impossible abordar un aspecte sense abordar la resta; així, solucionar el problema del transport ferroviari és impossible sense tractar els problemes de la dinàmica litoral i les connexions entre les zones habitades i la franja de la costa i sense resoldre la transformació de la N-II en una via urbana o eliminar el peatge de la C-32.
  Per tal d’actuar sobre l’arrel dels problemes disposem ja o estaran disponibles aviat de tota una sèrie d’eines legals i financeres que està al nostre abast mobilitzar de manera profitosa:
  *Llei de Canvi Climàtic d’1 d’Agost de 2017 que fa un tractament integral del problema i que està pendent de dotació econòmica i de desenvolupament reglamentari.
  *Futura Ley de Cambio Climàtico y de Transformación Ecològica del Gobierno Central que serà elaborada en aquesta legislatura.
  *Programa europeu de 100.000.- milions d’euros de la Comissió Europea per la lluita contra el canvi climàtic.
  *Declaracions d’emergència climàtica del Gobierno Central i de l’Ajuntament de Barcelona.
  *Disponibilitat Pressupostària de 400.- milions d’euros a càrrec de la Generalitat de Catalunya com a compensació del traspàs de la N-II del Gobierno Central a la Generalitat l’any 2008.

  Per tot això l’Ajuntament de Premià de Mar insta a les administracions competents a adoptar les següents mesures i estratègies:
  Primer.- Afegir l’objectiu de LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC a la Taula de la Sostenibilitat on els representants polítics, les entitats i les persones que així ho vulguin puguin fer aportacions.
  Segon.- Assegurar que l’Ajuntament disposa de personal format per a abordar els problemes i les oportunitats relacionats amb les polítiques ambientals i de mobilitat.
  Tercer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que desenvolupi reglamentàriament i doti correctament la Llei de Canvi Climàtic de l’1 d’Agost de 2017.
  Quart.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que acordi la formalització definitiva del Pacte de Mobilitat Sostenible del Maresme amb el Consell Comarcal del Maresme i la totalitat d’Ajuntaments de la Comarca.
  Cinquè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya i al Gobierno Central que habilitin la partida de 400.- milions d’euros de la compensació pel traspàs de la titularitat de la N-II del Govern Central a la Generalitat de Catalunya en 2009 i la destini a implementar les inversions previstes en el Pla de Mobilitat Sostenible del Maresme.
  Sisè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya la posta en funcionament de la T-Mobilitat, eina fonamental per a assegurar que les càrregues del transport públic es distribueixen de manera justa entre la ciutadania.
  Setè. – Demanar a la Generalitat de Catalunya que acordi amb el Gobierno Central en la Mesa bilateral creada per tractar el tema, els plans i les dotacions pressupostàries necessàries per a abordar les inversions que calen per a restituir tant com sigui possible la qualitat de la línia costanera de la Comarca malmesa per una dinàmica litoral alterada per la intervenció humana.
  Vuitè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que acordi amb el Gobierno els plans i les dotacions pressupostàries necessàries per a abordar les inversions que calen per estudiar la viabilitat de trasllat o modificació de la linea ferroviària per tal reforçar i garantir la mobilitat de la Comarca.
  Novè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que asseguri que els Ports de la Comarca acompleixen la seva obligació de traspassar sorra i sediments del costat de llevant al costat de ponent dels seus dics per millorar la conservació de les platges de la Comarca.
  Desè.- Informar del present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als Ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Transición Ecològica y Función Pública i al Consell Comarcal del Maresme.

  Elena Martín Díaz
  Portaveu de Premià en Comú Podem
  3 de febrer de 2020

  Moció de Premià en Comú Podem per repensar la rua de reis amb criteris de gènere, salut i sostenibilitat.

  Des de Premià en Comú Podem seguim pensant en un Premià per als infants i per això ens hem aturat a reflexionar sobre la celebració dels reis mags, els missatges que durant aquesta celebració fem arribar als nens i nenes de la nostra vila, els hàbits de salut i consum que promovem, així com els models i referents, amb presència femenina o no, que divulguem.
  És per això que el nostre grup proposa la creació d’una taula de debat en la que poder abordar i treballar aquestes qüestions, buscant generar els canvis necessaris per tal de promoure una festa més inclusiva, respectuosa i paritària.
  Des de Premià en Comú Podem proposem debatre les següents propostes:
  – Incloure models femenins. En alguns municipis, per exemple a la província de Lleida, ja s’han inclòs reines magues en la cavalcada.
  – Repensar el missatge en forma de xantatge que fem arribar als infants, relacionant el bon comportament, des d’una mirada adultcèntrica, amb la quantitat de regals.
  – Repensar el model de cavalcada, fent-lo més inclusiu, respectuós amb el medi ambient i promotor d’hàbits saludables. Per això proposem fer trams de la cavalcada lliures de sorolls forts, així com trams en els que no es llencin caramels. També revisar els temps i espais de recorregut, buscant que sigui adequat pels més petits i per persones amb mobilitat reduïda.
  – Proposem, a tot això, repensar la part més institucional de l’acte; durant aquesta part creiem que caldria donar veu als infants, autèntics protagonistes de les festes, i fer-lo més participatiu.
  – Per últim, creiem que el Nadal, i en concret la campanya de reis, és una bona oportunitat per bolcar esforços en la promoció del consum responsable i el comerç local i de proximitat. Per això proposem abordar també aquesta qüestió en aquest espai de debat.
  És per tot això que proposem al Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar l’adopció dels acords següents:
  1- Constituir una taula de treball en la que repensar l’acte de la cavalcada de reis en la que s’abordin totes les qüestions que hem enumerat.
  2- Convidar a participar en aquesta taula a les AMPAs i AFAs, així com a les entitats que treballen amb infants i joves, i al Consell d’Infants Municipal.

  Elena Martín Díaz
  Portaveu de Premià en Comú Podem
  3 de febrer de 2020

  MOCIONS I PREGUNTES DEL PLE DE GENER 2020

  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PREMIÀ EN COMÚ PODEM PER CONDEMNAR EL COP D’ESTAT A BOLIVIA

  El 20 d’octubre de 2019 es van celebrar eleccions legislatives a Bolívia. El partit governant, el Movimiento al Socialismo, va guanyar les eleccions. Segons els resultats oficials publicats pel Tribunal Suprem Electoral el 25 d’octubre, el MAS va obtenir el 47,08% dels vots i el principal partit opositor, Comunidad Ciudadana, el 36,51%.
  La normativa electoral boliviana estableix que, si cap partit obté el 50% dels vots però el primer partit té una diferencia del 10% o més respecte al segon, no se celebra una segona volta. Els partits de l’oposició van rebutjar el recompte i van convocar protestes durant els dies posteriors a la votació i la proclamació dels resultats, algunes d’elles violentes.
  Com a resposta a les protestes, el govern d’Evo Morales i el Tribunal Suprem Electoral van acceptar que l’Organización de Estados Americanos (OEA) fes una auditoria sobre les eleccions.
  Segons aquesta auditoria, es van produir “irregularitats” en el recompte, tot i que reconeixia que Evo Morales havia guanyat les eleccions. Tot i això, com a resposta, Evo Morales va anunciar la repetició de les eleccions, amb un òrgan electoral renovat.
  Malgrat aquesta proposta, manifestants opositors van atacar domicilis de membres del govern de Morales i el cap de l’Exèrcit va publicar un vídeo exigint la renuncia del president, que es va veure obligat a dimitir i fugir de la capital. Posteriorment va rebre asil polític a Méxic, i actualment a Argentina, perquè la seva integritat física estava en perill a Bolívia.
  A les manifestacions violentes i els atacs contra propietats de membres del govern s’ha afegit la repressió per part de la policia i les forces armades. La ruptura de la normalitat democràtica es va culminar amb l’autoproclamació com presidenta del país de Jeanine Áñez, que va rebre la banda presidencial de mans del comandant en cap de les Forces Armades que havia forçat la dimissió de Morales.
  El 14 de novembre Áñez, membre del partit Unidad Democrática i fins llavors vicepresidenta segona del Senat, es va autoproclamar presidenta sense el quòrum reglamentari a la càmera, i per tant violant la legalitat boliviana. Des de l’autoproclamació d’Áñez, la repressió policial i militar de les protestes s’ha agreujat. El govern de facto va aprobar el decret 4078, que eximeix de responsabilitat penal als militars que reprimeixin violentament mobilitzacions al carrer, garantint la seva impunitat.
  Més de 30 persones han mort i centenars han estat ferides des de l’inici de la crisis política, segons la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

  Per tot això, el grup municipal de Premià En Comú Podem proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

  1. Condemnar el cop d’Estat i l’escalada de violència a Bolívia que ha provocat, amb més de 30 morts, centenars de ferits i detinguts.
  2. Fer una crida urgent per a que s’aturi la violència i la repressió per part de les forces de seguretat sobre la població de Bolívia. Aquesta intervenció retrotrau a moments ja passats de la història llatinoamericana.
  3. Cridar a l’autoproclamat govern a realitzar la celebració d’unes eleccions lliures, on tots els bolivians i bolivianes puguin participar.
  4. Demanar que Espanya, la Unió Europea i la resta de la comunitat internacional ofereixin la seva mediació per posar fi a la violència i supervisar la celebració d’unes noves eleccions amb totes les garanties per a tots els actors polítics.
  5. Emplaçar als actors implicats per tal de garantir el retorn a Bolívia dels dirigents polítics a l’exili, com Evo Morales i Álvaro García Linera. A més, cal que es garanteixi la integritat física de la població, així com dels líders polítics de les diferents formacions polítiques.
  6. Instar a la Comissió Interamericana de Drets Humans a que supervisi i intervingui, des d’una posició independent, davant dels esdeveniments recents a Bolívia.
  7. Informar d’aquest acords al consulat de Bolivia a Barcelona, a la delegació del govern d’Espanya a Catalunya, a la conselleria d’afers exteriors relacions institucionals i transparència de la Generalitat i al conjunt de la ciutadania de Premià de Mar utilizant tots els mitjans públics locals de comunicació.

  Elena Martín Díaz
  Portaveu de Premià En Comú Podem

  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PREMIÀ EN COMÚ PODEM PER CONDEMNAR LA REPRESSIÓ A XILE

  A l’empara del que s’estableix en la normativa aplicable, (nom), en representació del Grup Municipal PREMIÀ EN COMÚ PODEM, eleva al Ple de l’Ajuntament per al seu debat i, si escau, aprovació la següent Moció sobre:
  EXPOSICIÓ DELS MOTIUS:
  En 1973 Augusto Pinochet va donar un cop d’estat que va tenir 16 anys de vida i va acabar sent una de les dictadures més sagnants i cruels a nivell mundial. Quaranta sis anys després ho torna a fer l’actual president, Sebastián Piñera, que li va declarar la guerra al seu poble desarmat declarant textualment que “Chile esta en Guerra”, activant l’Estat d’Excepció, amb la conseqüent militarització dels carrers i la imposició del toc de queda, dues eines de repressió i control de la població que no es veien des dels temps del dictador feixista Pinochet.
  Aquest president és el mateix que a principis d’octubre havia declarat que “ Chile es un verdadero oasis dentro de una América Latina convulsionada”, quan començaven les primeres “evasions massives” organitzades pels estudiants secundaris com a resposta a l’augment del bitllet del metro, el cost del qual està per sobre d’un euro i que suposa un 30% del salari de les famílies que sobreviuen amb l’SMI nacional.
  Fruit d’aquesta pujada, el dia 18 d’octubre va esclatar a Xile un moviment espontani, ampli i majoritari de la població del país, demanant que s’aturés l’increment del preu del bitllet del metro. La reacció oficial va dir que es tractava de “actos aislados de vándalos, de delincuentes y de violentos”, fins que van començar a sumar-se treballadores i treballadors de pràcticament tots els sectors industrials i empresarials, des dels productius als serveis, des dels sectors públics de l’àmbit de la sanitat, fins l’educació i la cultura, persones en atur o cessants, pensionistes, sectors polítics i pobles originaris. Les evasions van donar lloc a marxes i mobilitzacions per carrers i barris de Santiago, Valparaíso, Concepción i les principals ciutats de tot el país, ampliant-se arreu del territori xilè.
  Xile és àmpliament conegut pels economistes com “la proveta neoliberal”, en la qual Pinochet de la mà de Thatcher, van posar en pràctica el model neoliberal que volien (i volen) en el primer món.
  Aquestes jornades de protesta, són el resultat i donen compte del cansament amb un model excloent que ha privatitzat i ha fet precari la salut, l’educació, la seguretat social (Pensions), els serveis bàsics, l’aigua i que quaranta anys després de la posada en marxa de l’assaig econòmic neoliberal, queda demostrat que és un model fallit, ineficient i ineficaç, a l’una que profundament mesquí i contrari al model de ciutat justa i igualitària.
  Trenta anys després de la fi de la Dictadura, els militars han pres els carrers i sembren el terror armats, amb permís per a disparar i detenir a persones fins i tot en vehicles no identificats a una població desarmada que exigeix modificacions estructurals que signifiquin un canvi de paradigma econòmic i social.
  Aquesta situació ens deixa xifres demolidores (fins al 30 de novembre de 2019) i difícils de determinar, a causa de l’obscurantisme amb el qual actuen les forces de repressió, que ens parlen de més de 150 violacions a dones i nenes, 30.102 persones detingudes, 11.057 persones ferides, al voltant de 27 morts i un nombre indeterminat de persones desaparegudes.
  El INDH (Institut Nacional de Drets Humans) a instat al Govern de Piñera que aclareixi el nombre de morts i desapareguts el més aviat possible, ja que és aquest organisme (INDH) qui posseeix les xifres més reals; es aquest organisme qui esta elevant accions judicials i recursos d’empares per homicidis, violència sexual, i tortures entre altres causes contra l’Estat Xilè i forces policials i militars.

  PROPOSTA D’ACORDS:

  PER TOT L’ANTERIORMENT EXPOSAT EL GRUP MUNICIPAL PREMIÀ EN COMÚ PODEM, PROPOSA AL PLE DE L’AJUNTAMENT L’APROVACIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS:

  PRIMER. Que l’Ajuntament de Premià de Mar, com a institució democràtica i sensible que és, es solidaritzi amb el poble xilè i denunciï de manera contundent la violència d’Estat que pateix a mans del govern de Sebastián Piñera fent servir l’Estat d’Excepció, militaritzant els carrers, alçant el toc de queda i assetjant barris concrets.

  SEGON. Denunciar la brutalitat policial i militar, la seva desproporcionalitat i l’abús d’autoritat que exerceix sobre la població xilena.

  TERCER. Denunciar la manipulació informativa que fa que apareguin el saqueig i la protesta social com l’ens criminal que va iniciar les mesures del govern actual.

  QUART. Fer una crida a la pau i al diàleg per a trobar solució, que passi per la volta dels militars a les seves casernes, la convocatòria d’eleccions presidencials i l’inici d’un procés constituent que deixi enrere l’ombra del dictador impresa en la Constitució i en tot el seu sistema econòmic, judicial i parlamentari.

  CINQUÈ. Instar als comissionats internacionals de defensa i protecció dels DDHH d’àmbit internacional:
  A l’enviament d’observadors i relators a territori xilè.
  A exigir al govern de Xile dades reals i fefaents del nombre de persones mortes, detingudes, violades, ferides, torturades i desaparegudes en tot el territori xilè.

  SISÈ. Instar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat (i als seus òrgans competents) a:

  Que es pronunciïn en contra de les mesures adoptades pel President Sebastián Piñera contra el seu poble.
  Que cridin al govern de Xile a cessar la violència d’Estat.

  SETÈ. Enviar aquesta moció als organismes en defensa dels DDHH internacionals (Amnistia Internacional, ONU i UNICEF), a l’Ambaixada de Xile a Espanya i al Consolat de Xile a Barcelona.

  Elena Martín Díaz
  Portaveu de Premià en Comú Podem

  MOCIONS I PREGUNTES DEL PLE DE NOVEMBRE 2019

  Resum de mocions i preguntes del mes de novembre

  MOCIONS I PREGUNTES DEL PLE D’OCTUBRE 2019

  Moció per a la defensa del refugi i l'acollida i de reconeixement a la tasca de l'ONG Proactiva Open Arms.

  L’ONG Proactiva Open Arms ha rescatat en menys de quatre anys, més de 55.000 persones, salvant- les de morir enmig del Mediterrani. Proactiva Open Arms i moltes altres organitzacions internacionals realitzen una tasca de salvament indispensable, que denuncia i supleix parcialment la manca de voluntat política dels governs europeus, turc i libi, entre d’altres.

  La inacció de la UE i dels governs dels estats membres davant la crisi de les persones refugiades contrasta clarament amb el suport ciutadà i el reconeixement social que té, a nivell global, la tasca de l’Open Arms. Aquest mateix mes, guardonat amb la Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya.

  Sota el lema “Volem acollir”, centenars de milers de persones varen marxar pel centre de Barcelona, ara fa poc més de dos anys, expressant la voluntat que els governs acordessin vies segures per al refugi i les polítiques actives d’acollida. En aquests 30 mesos, la situació no només no ha millorat, sinó que ha empitjorat clarament; la UE es tanca en sí mateixa, convertint-se en una fortalesa de la insolidaritat, i assoleix acords vergonyants perquè països com Turquia o Líbia facin de fre a l’arribada de refugiades i permet que els governs segueixin ignorant les peticions d’auxili d’embarcacions de rescat, com el Sea Watch de la capitana Carola Rackete. Mentre això succeeix i els governs incompleixen els seus minsos compromisos en matèria d’acollida, centenars de persones segueixen morint al Mediterrani.

  L’aparició i auge de partits d’extrema dreta, i el seu accés als governs de països com Itàlia, no han fet sinó incrementar l’hostilitat i la persecució contra les ONGs, que han portat a episodis difícilment comprensibles, com la retenció de l’Open Arms a Pozzallo (Sicília), el seu posterior bloqueig durant mesos al port de Barcelona, les amenaces de multes de fins a 900.000€ per part del Govern d’Espanya, o els intents de criminalització i persecució constants per part del Govern d’Itàlia.

  El darrer episodi del despropòsit de la política de rescat i refugi europea s’ha produït aquest passat mes d’agost, després que l’Open Arms hagués rescatat 160 nàufrags en aigües internacionals. Malta i Itàlia s’han negat a deixar atracar el vaixell als seus ports i Espanya, malgrat l’oferiment del port de Barcelona, ha reaccionat tard i malament a la crisi. Finalment, la justícia italiana ha permès el desembarcament de les persones rescatades, quinze dels quals seran acollits al nostre país.

  En aquest sentit, cal tenir en compte que l’acollida ha d’anar més enllà de l’assistencialisme i ha de fugir de l’estigmatització de les persones refugiades. Les ONGs han denunciat reiteradament que Espanya i Catalunya tenen un fort dèficit d’infraestructures i de recursos per a fer front a les necessitats d’acollida i que, sovint, això condueix al fracàs dels processos d’inclusió social.

  Per tot l’exposat, el Grup de Premià En Comú Podem proposa al Ple l’adopció dels següents

  ACORDS

  1.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Premià de Mar a la tasca de l’ONG Proactiva Open Arms i reconèixer la vàlua de les seves accions, front la criminalització, hostilitat i desprestigi de la que ha estat objecte per part dels governs d’Itàlia i d’Espanya.

  2.- Exigir al Consell Europeu, a la UE i, especialment, al Govern d’Espanya, que acordin vies segures per als refugiats, polítiques actives de rescat marítim, i que compleixin amb els compromisos adquirits prèviament per a l’acollida de persones en cerca de refugi.

  3.- Exigir al Govern d’Espanya i al Govern de la Generalitat de Catalunya que garanteixin els recursos necessaris per a unes correctes polítiques d’acollida i d’inclusió social, treballant conjuntament les administracions públiques amb les entitats socials i ONGs.

  4.- Expressar el suport a totes les iniciatives del món local i/o del Fons Català de Cooperació, en matèria de defensa del dret d’asil, de refugi i d’acollida.

  5.- Comunicar aquests acords a Proactiva Open Arms, al Govern d’Espanya, al Govern de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament Europeu, del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya i al Fons Català de Cooperació.

  Moció per a la millora en la gestió dels residus

  Atès que les societats mediambientalment responsables tenen cura de la gestió integral dels seus residus.

  Atès que un dels reptes principals que tenim al davant és la transició d’un model d’economia lineal, en el que els residus acaben en abocadors o processats en
  incineradores en la seva major part, a un model d’economia circular, en el que els residus són considerats un producte amb capacitat de reintegrar-se al cicle
  productiu, mantenint el valor d’ús dels recursos tant de temps com sigui possible mitjançant la reutilització, la reparació i el reciclatge. Aquest canvi suposa no
  només una reducció del seu impacte ambiental, sinó un gir total cap a una economia basada en un ús sostenible dels recursos, un major grau d’autosuficiència
  en relació a les matèries primeres i als recursos utilitzats, i un nínxol econòmic amb capacitat de ser motor de reactivació econòmica i de creació de llocs de treball.

  Atès que la Unió Europea va aprovar el desembre del 2015 el seu paquet d’economia circular. En aquest nou paradigma, les diferents Directives Europees i la
  Directiva Marc de Residus obliga els estats membres a reutilitzar o reciclar el 50% de residus d’origen municipal el 2020, un percentatge que es veu incrementat fins
  al 70% el 2030.

  Atès que Premià de Mar està molt lluny d’aquest objectius.

  Atès que els Ajuntaments tenen la responsabilitat d’exercir una gestió conscient i avançada dels residus amb la implantació de sistemes de recollida capaços de
  trencar amb aquest estancament en la recollida selectiva, i conscienciar a la ciutadania de la separació en origen, a les seves llars.

  Atès que també és molt clara la incapacitat del model actual de contenidors oberts per actuar com a eina catalitzadora del canvi, i cal avançar cap a sistemes més
  eficients.

  Atès que es fa evident que calen polítiques col·lectives, valentes i eficients per aconseguir avançar en la recollida selectiva i el reciclatge, i que superin les accions voluntaristes i les declaracions d’intencions i estableixin objectius i compromisos polítics clars d’obligat acompliment.

  Atès que en la prevenció de residus no només esdevé fonamental les campanyes de conscienciació, sinó que són necessaris profunds canvis legislatius, com ara una
  nova llei per al sector de l’embalatge i els envasos, per reduir-ne la quantitat, establir-ne els materials i apostar per l’ecodisseny com a element fonamental. Cal
  entre d’altres apostar per ampliar la responsabilitat dels productors en la recuperació dels materials així com en el cofinançament de la gestió dels residus en
  tota la seva cadena de tractament, des de la recollida selectiva fins al tractament, dipòsit i/o valorització energètica.

  Atès que qualsevol sistema de recollida s’ha d’adaptar a la seva realitat municipal, amb la participació de la ciutadania, quelcom clau pel bon funcionament del sistema
  que s’adopti.

  Atès que l’actual contracte mixt de neteja viària, platges i serveis RSU té una durada de 8 anys.

  Atès que es va formalitzar el 9 de gener de 2013 i que per tant el proper gener del 2021 es complirà la durada establerta.

  Atès que l’anterior ple es va aprovar una moció on es demanava: Promoure sistemes de recollida eficients a nivell municipal, que garanteixin un % de recollida
  selectiva neta mínim del ordre del 70% i que posin el focus en la recollida de la matèria orgànica de qualitat amb un nivell d’impropis inferior al 3%.
  Promoure sistemes de recollida eficients a nivell municipal, que garanteixin un % de recollida selectiva neta mínim del ordre del 70% i que posin el focus en la
  recollida de la matèria orgànica de qualitat amb un nivell d’impropis inferior al 3%.

  EL GRUP MUNICIPAL DE PREMIÀ EN COMÚ PODEM PROPOSA AL PLE L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS:

  1.- Crear una taula de treball amb els grups municipals, entitats i experts que vulguin participar per tal de realitzar un estudi, en un termini màxim de 6 mesos, sobre quins són els sistemes de recollida, domiciliaria i comercial, que cal implantar i quins canvis cal fer en el futur contracte, de cara a assolir els objectius de recollida selectiva de residus fixats per l’any 2020.

  2- Estudiar experiències d’altres municipis on el percentatge de recuperació de residus sigui molt superior al nostre per tal d’avaluar-ne la possible implementació al nostre municipi.
  Aquest estudi haurà d’incloure:
  – Una avaluació del funcionament actual de la recollida de residus comercials per tal d’avaluar els possibles canvis a introduir.
  – Un procés participatiu, amb enquestes i recollida d’informació sobre els hàbits i la gestió dels residus per part del veïns i veïnes.
  – Espais de debat ciutadà, valorant l’actual sistema i les possibles alternatives.

  5.- Comprometre’s a desenvolupar accions locals de prevenció de residus i de reducció de la fracció resta, promovent experiències de reutilització i reparació, entre altres.

  6.- Notificar aquests acords a les associacions de veïns i veïnes de Premià de Mar, al Consell d’administració i gerència de la societat municipal Premià Serveis Municipals S.L..

  Pregunta sobre el Centre d'Atenció Primària

  En primer lloc volem reconèixer la feina que fan els professionals de la sanitat pública i fer-los costat en les difícils condicions en les que han de treballar.

  Atès que el CAP de Premià de Mar donar servei a un elevat número de persones usuàries.

  Atès que cada cop es produeixen llistes d’espera més llargues, i es fa més palesa la necessitat d’especialistes i serveis.

  El grup municipal de Premià en Comú Podem fa les següents preguntes:

  PRIMER: Té coneixement l’equip de govern municipal de les ràtios de pacients per professional existents al nostre cap? Té coneixement de la mitjana a Catalunya?

  SEGON: S’ha comunicat al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya les greus mancances que patim les persones usuàries del CAP de Premià de Mar?

  PREGUNTES AL PLE DE SETEMBRE 2019

  L'inici del curs escolar 2019-20

  El grup municipal de Premià en comú Podem fa les següents preguntes:

  PRIMER: Quan es pensa reprendre el treball de la comissió d’elaboració de mapa escolar?
  Què planificació està prevista?

  SEGON: En el marc del Pacte Contra la Segregació Escolar a Catalunya, al que ens adherim al febrer de 2019, quines iniciatives es duran a terme el proper curs?

  TERCER: Quines gestions s’han realitzat fins ara referent a l’elaboració de l’estudi d’impacte de la possible creació d’un institut escola, pel que fa a la segregació?
  Quan podrem disposar d’aquet estudi?

  QUART: Atès que una de les escoles públiques de Premià integrarà uns 18 alumnes nouvinguts residents a Premià de Dalt: a què acords han arribat amb l’ajuntament veí?
  Quins recursos rebrà l’escola que acull aquest grup d’alumnes?

  Premià de Mar, 5 de setembre de 2019
  Elena Martín Díaz
  Portaveu de Premià En Comú Podem

  L'estat de les platges de la nostra població

  Atès que el concessionari del port està obligat a realitzar el transvasament de sorra de la platja de llevant a ponent del port.
  Atès que aquest any estava previst realitzar el transvasament mitjançant vaixell-draga.
  Atès que el govern de l’Estat té previst realitzar un projecte de regeneració de les platges centrals de la població.
  Atès que aquest estiu ha estat la ciutadania organitzada que ha realitzat tasques de neteja addicionals a les nostres platges.
  Atès que estiu rere estiu vam patir diversos episodis de contaminació de les aigües la qual la feien no apta per al bany.

  PRIMER: Quin és l’estat actual del projecte del ministeri sobre el nostre litoral?

  SEGON: ¿S’ha descartat definitivament l’ús de la draga per efectuar la reposició de sorra?

  TERCER: Quines accions es tenen previstes a nivell local o comarcal per evitar els episodis de contaminació del nostre litoral?

  QUART: Quines accions es tenen previstes per millorar la neteja i estat de les nostres platges?

  Premià de Mar, 5 de setembre de 2019
  Elena Martín Díaz
  Portaveu de Premià En Comú Podem

  MOCIONS DEL PLE DE MARÇ 2019

  Moció en suport al Manifest de la Vaga Feminista 8 de Març a Catalunya

  logo coali

  Tal i com expressa el Manifest de la Vaga Feminista 8 de Març a Catalunya al qual s’han adherit més de 350 organitzacions:
  El “8 de Març, les dones de tot el món estem convocades a la VAGA FEMINISTA.
  Cada 8 de març celebrem l’aliança entre dones per a defensar els nostres drets conquistats. Ens precedeix una llarga genealogia de dones activistes, sufragistes i sindicalistes. Les que van portat la Segona República, les que van lluitar a la Guerra Civil, les que van combatre el colonialisme i les que van formar part de les lluites antiimperialistes. No obstant això, sabem que encara no és suficient: queda molt per
  fer i nosaltres seguim lluitan.
  La sororitat és la nostra arma; és l’acció multitudinària la que ens permet seguir avançant. La data del 8 de març és nostra, és internacional i és reivindicativa.
  Les nostres identitats són múltiples, som diverses. Vivim als pobles i a les ciutats, treballem en l’àmbit laboral i en el de les cures. Som paies, gitanes, dones amb diversitat funcional, migrades i racialitzades. Les nostres edats són totes i ens sabem lesbianes, trans, bisexuals, inter, queer, hetero… Som les que no hi són: som les assassinades, som les preses, som les que es van quedar al mar, som les que es van quedar a les fronteres. Som TOTES.”
  En aquest manifest, elaborat pels moviments feministes, es citen desenes de reivindicacions que han estat consensuades per centenars de dones diverses que s’han estat reunit des de fa mesos i que han aportat les seves experiències de lluita. Les reivindicacions expressades aporten prioritats sobre moltes àrees en les que dones molt diferents s’han posat d’acord per fer front a les estructures opressió
  patriarcal des de la sororitat.
  Davant aquesta marea de força, pensament i canvi que representa la Vaga Feminista, i que omple les places i els carrers, les institucions hem d’estar a l’alçada. Hem d’incorporar canvis, amb urgència, sense excuses, sense dilacions i amb compromís polític i pressupostari.
  Els ajuntaments tenim competències en algunes de les reivindicacions del manifest. Per exemple, entre les reivindicacions, es denuncia que ser dona sigui la principal causa de pobresa i que se’ns castigui per la nostra diversitat. La precarietat s’agreuja per a moltes de nosaltres pel fet de tenir més edat, ser migrada i estar racialitzades, per tenir diversitat funcional o una imatge allunyada de la normativitat. Reivindiquem que la nostra situació laboral ens permeti desenvolupar un projecte vital amb dignitat i autonomia i que l’ocupació s’adapti a les necessitats de la vida. Cal aportar aquestes reivindicacions a les contractacions que realitza l’ajuntament.
  També es recull la preocupació pel qüestionament constant de la llei de l’avortament i les manifestacions públiques que es realitzen, perquè repudiem qualsevol tipus d’ingerència en la decisió de les dones sobre els nostres cossos. Es reivindica també el nostre dret a una formació afectivo-sexual que ens ensenyi en la diversitat, sense pors, sense complexos, sense reduir-nos a mers objectes i que no permeti ni una sola
  agressió masclista ni LGTBIfòbica a les aules. Alhora, s’exigeix un avanç en la coeducació en tots els àmbits i espais de formació i una educació que no relegui la nostra història als marges dels llibres de text; i en la que la perspectiva de gènere sigui transversal a totes les disciplines.
  També es reclama la recuperació de la memòria històrica i del protagonisme de les dones i de les seves lluites així com mantenir el record de les que ja no hi són: Veritat, justícia, reparació i no repetició.
  Per totes les raons exposades, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
  Primer. Donar suport al Manifest de la Vaga Feminista 8 de Març a Catalunya (https://www.vagafeminista.cat/manifest-8m/).
  Segon. Realitzar una auditoria amb perspectiva de gènere, en la que s’avaluï el pressupost de l’Ajuntament i les contractacions municipals, per tal de realitzar una avaluació de les contractacions que es realitzen en sectors feminitzats i de cures (neteja d’edificis, Servei d’atenció domiciliària, llars d’infants, entre altres) i comparar-les amb sectors masculinitzats (autobusos, manteniment, obres, entre d’altres) per igualar les condicions salarials i evitar condicions de precaritzades (hores contractades, desplaçaments, temporalitat, entre d’altres), i conèixer el pressupost exacte que l’Ajuntament dedica a polítiques d’igualtat.
  Aquesta avaluació es farà a la taula de gènere, amb suport extern.
  Tercer. Expressar el suport del ple municipal vers el dret a l’avortament i la seva gratuïtat en el sistema de públic de salut.
  Quart. Garantir que tot l’alumnat de Premià de Mar participarà en un programa per la diversitat sexual i afectiva, així com en un de co-educació, abans de finalitzar l’educació obligatòria. Promoure o donar suport a una xarxa d’educadors i educadores per la no discriminació.
  Cinquè. Garantir la paritat tant en les xerrades i actes públics, així com en les cites i publicacions de recuperació de la memòria històrica.
  Sisè. Vetllar per la representació de les dones migrades, amb capacitats diverses, LGTBiQ, racialitzades i llegides com a musulmanes en els actes públics, així com en les taules amb representació ciutadana.
  Elena Martín Díaz
  Portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA
  Premià de Mar, 26 de Febrer de 2019

  Moció per la implantació de la T-Mobilitat

  Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat la modificació de l’Ordenança Reguladora del tribut metropolità amb el propòsit de fer-lo efectiu en els 18 municipis que pertanyen a la corona 2 del sistema tarifari integrat.
  Atès que aquesta modificació respon, entre d’altres motivacions, a la voluntat per part de l’AMB d’integrar aquests 18 municipis en la corona 1.
  Atès que la integració d’aquests municipis ha posat de nou en evidència la disfunció en el sistema actual de corones que penalitza a ciutadania resident a determinats municipis que des d’un criteri de temps i distància de recorregut genera encara més greuge.
  Atès que són molts els municipis que de manera reiterada han exigit la redefinició de les zones en considerar que l’assignació a la zona no ha estat definida en base a criteris de mobilitat i sostenibilitat del sistema.
  Atès que el grup municipal de ICV-EUiA al ple de novembre del 2018 ja va demanar a l’equip de govern que demanés la inclusió a la zona 1 de la corona metropolitana.
  Atès que els municipis que no formen part de l’AMB estan adherits a la AMTU (Associació de municipis per la mobilitat i transport urbà), que treballa entre altres coses per assolir un finançament estable pels municipis associats per tal de que puguin fer front a la millora i manteniment dels transports públics.
  Atès que altres ajuntaments de la comarca ja han demanat l’entrada en aquesta zona tarifaria.
  Atès que l’anomenada T-Mobilitat ha de venir a resoldre aquest problema derivat de la zonificació, a priori amb un nova ordenació superadora de l’actual sistema que permetrà una definició més ajustada i lògica que l’actual, amb un mètode basat en el post-pagament per distància
  recorreguda i temps.
  Atès que el projecte de la T-mobilitat, adjudicat el darrer trimestre del 2014, ha patit diversos ajornaments per la seva posada en funcionament, el darrer a finals de 2018, amb un nou horitzó previst pel 2019, però sense data concreta.
  Atès que l’empresa adjudicatària de la implantació del sistema (SocMobilitat) constituïda per Indra, CaixaBank, Fujitsu i Moventia està incomplint els terminis i ja ha estat objecte de dues sancions per part de l’ATM a causa dels retards en el calendari: de 99.231 euros per incompliment de les obligacions derivades de la manca d’inversió que ha provocat un endarreriment en l’execució del projecte i de 20.000 euros per incompliment de determinades directrius del responsable del contracte del projecte T-Mobilitat.
  Atès que és palesa i manifesta la incapacitat de fer complir els calendaris previstos pel desplegament de la T-Mobilitat, d’altra banda anunciada reiteradament i postergada tantes altres.
  El Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar, a proposta del grup municipal d’ICVEUIA-E acorda:
  PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat la implantació de la T-Mobilitat durant l’any 2019 amb el benentès que aquesta es farà efectiva amb un nou sistema tarifari i de pagament que deixi enrere l’actual basat en zones, que a totes llums s’ha demostrat injust i discriminatori.
  SEGON.- Demanar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat del Transport Metropolità que fins que no s’activi la T-Mobilitat el nostre municipi s’integri a la zona 1 del transport metropolità.
  TERCER.- Demanar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat del Transport Metropolità el calendari d’implantació definitiu de la T-Mobilitat, amb concreció de les diferents fases de desplegament i execució.
  QUART.- Sol·licitar els estudis i informes que corresponguin per valorar tots els incompliments i si s’escau les sancions i la revisió del contracte amb l’empresa adjudicatària de la T-Mobilitat pels reiterats incompliments contractuals i actuar en conseqüència si aquests retards són constitutius de rescissió del mateix.
  CINQUÈ.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al conseller de Territori i Sostenibilitat, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Autoritat Metropolitana del Transport (ATM), a l’Associació de municipis per la mobilitat i transport urbà (AMTU), a tots els ajuntaments dels municipis de la comarca i a les entitats municipalistes ACM i FMC i a l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP).

  MOCIONS DEL PLE DE DESEMBRE 2018

  Feminització de la institució

  MOCIÓ PER L’IMPULS DE MESURES QUE COL·LABORIN EN LA FEMINITZACIÓ DE LA TASCA INSTITUCIONAL
  El nostre grup ha denunciat altres vegades la masculinització de la política, i també del nostre ajuntament, i més concretament del nostre ple.
  Si al més de maig presentàvem una moció sota el lema: als carrers volem ser lliures, no valentes; en aquesta ocasió hauríem de dir, a la institució volem ser la meitat o més, ni una menys.
  Evidentment la feminització de la política no és només una qüestió del número de dones que exerceixen càrrecs electes, però sí és una conseqüència necessària derivada de canviar l’estructura patriarcal sobre la que s’ha construït la política municipal.
  Podem identificar multitud de dinàmiques en el sí de l’activitat política que justifiquen aquesta afirmació: la política i els partits s’han construït sobre una estructura patriarcal que exclou les dones.
  Feminitzar la política vol dir incorporar més dones a la política i fer-la més feminista. Aspirem a una representació paritària, que reflecteixi la composició real de la societat, doncs, cal garantir el dret de les dones a representar i ser representades, com cal també integrar la diversitat de col·lectius que formen la nostra societat.
  És des del model androcèntric des d’on s’han instituït els drets i impulsat les polítiques. Cal incorporar la perspectiva de gènere per a la construcció real i efectiva dels drets de ciutadania. Les dones som més de la meitat de la població i cal que la participació política estigui garantida. L’acció positiva, la paritat o les quotes no són pas una solució, però són necessàries quan les premisses i les bases són desiguals, tal com succeeix en el model polític actual.
  Es fa necessari doncs desfer camí en les inèrcies i dinàmiques sobre les que s’ha construït la institució i introduir canvis que comencin a fer més compatible la representació política amb la vida quotidiana i la cura.
  A instància de l’assemblea feminista de Premià en Comú Podem, el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa proposem al ple de Premià de Mar l’adopció dels següents acords:
  1.- Regular la baixa de maternitat/paternitat i permetre el vot telemàtic, o el vot delegat, durant aquest període de gaudiment.
  2.- Facilitar, sempre que sigui possible, que als consells i taules de treball hi participin no regidors/es.
  3.- Crear un grup de treball amb l’encàrrec de millorar la dinàmica del ple municipal: més àgil, més participatiu pels veïns i veïnes i en horari més accessible.
  4.- Convocar les reunions amb ordre del dia, hora d’inici i fi, i limitar-les a acabar no més tard de les 20.30h.

  Moció delicte d'injúries a la corona

  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – ENTESA PERQUÈ ES DEROGUI EL DELICTE D’INJÚRIES A LA CORONA I PER REAFIRMAR EL COMPROMÍS AMB ELS VALORS REPUBLICANS I LA DEMOCRÀCIA

  EXPOSICIÓ DE MOTIUS
  El Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg va dictar al març de 2018 una sentència per la qual condemna Espanya a tornar la multa que, a canvi de no ingressar a la presó, van pagar dos joves condemnats per cremar fa 11 anys una foto del Rei durant la Diada. La justícia europea considera que aquesta actuació va ser “una expressió simbòlica de la crítica política” i que els tribunals espanyols, l’Audiència Nacional i el Tribunal Constitucional, van vulnerar l’article 10 de la Convenció Europea de Drets Humans relatiu a la llibertat d’expressió.
  El Codi Penal ofereix més protecció a la Casa Reial que a qualsevol altra institució o ciutadà de l’Estat, a través del delicte d’injúries a la Corona (articles 490.3 i 491). Per contra, el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) té una jurisprudència molt clara i sòlida, en virtut de la qual els ordenaments no poden atorgar una protecció especial i qualificada als seus càrrecs i institucions més importants sinó més aviat al contrari, han de permetre un major grau de crítica. Això es justifica perquè es tracten d’institucions públiques que han de trobar subjectes al qüestionament i escrutini ciutadà en el marc d’una democràcia.
  Aquesta postura del TEDH es veu reafirmada pel Consell d’Europa i pel Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, per a qui la llibertat d’expressió és “la pedra angular de totes les societats lliures i democràtiques” afegint, a més -en una Observació específica sobre aquest tema en 2011- la “gran importància” que atorga el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics a “l’expressió sense inhibicions en el debat públic sobre figures de l’àmbit públic i polític en una societat democràtica”. És per això, diuen literalment des de Nacions Unides, que “totes les figures públiques, fins i tot les que exerceixen els càrrecs polítics de major importància, com els caps d’Estat o de Govern, poden ser objecte legítim de crítiques i oposició política”.
  Recentment el Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució per reprovar el comportament del Rei pel seu discurs després de l’1 d’octubre de 2017, on va encoratjar la confrontació i la tensió i, embolcallant-se en una Constitució que ja no representa a tota la societat, es va posar en la primera línia del bloc reaccionari. Una irresponsable actitud que va estar acompanyada d’un to aspre i indesitjable. A aquesta reprovació se li ha unit la de l’Ajuntament de Barcelona.
  Davant l’acord del Parlament, el Consell de Ministres va acordar demanar al Consell d’Estat que emetés amb urgència el seu dictamen preceptiu per impugnar davant el Tribunal Constitucional, ja que el Govern considerava “políticament inacceptable” la proposició aprovada. Tot i que el Consell d’Estat ha recomanat no anar al Tribunal Constitucional, declarant que el Parlament és lliure de fer judicis polítics, el Govern ho ha fet cas i va anunciar el passat 26 d’octubre que interposarà un recurs contra el Parlament de Catalunya.
  Cal recordar que en l’acord pressupostari entre Units Podem i el Govern s’inclou la modificació dels articles del Codi Penal que regulen els delictes d’ofensa als sentiments religiosos i injúries a la Corona, així com recentment ha estat aprovada a tràmit al Congrés una llei de protecció de la llibertat d’expressió, impulsada per Izquierda Unida, que recull precisament aquest acord.
  D’altra banda els membres del Partit Popular, PSOE i Ciutadans a la Mesa del Congrés han denegat en les últimes setmanes que ni tan sols es debati en aquesta Cambra l’aprovació d’una Comissió d’investigació sobre els presumptes delictes que hagi pogut cometre el rei emèrit, Joan Carles de Borbó.
  Arran dels enregistraments de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, donades a conèixer per diversos mitjans de comunicació, hi ha indicis més que suficients per a iniciar aquesta investigació al monarca emèrit. Després d’una primera denegació de la Taula del Congrés on s’al·legava que la inviolabilitat del Cap d’Estat impedia aquesta investigació -una cosa que no compartim, ja que la inviolabilitat en tot cas s’hauria de circumscriure a actes de naturalesa política ratificats pel Govern-, el passat dimarts 23 d’octubre es va denegar una segona petició. S’hi sol·licitava investigar a Joan Carles de Borbó des de la seva abdicació el 2014, quan formalment va deixar de ser inviolable per estar únicament aforat.
  Finalment, creiem que resulta ja del tot inajornable materialitzar una reivindicació democràtica bàsica en aquest país com és la realització d’un referèndum sobre Monarquia i República.
  Per tot això, el grup municipal d’ D’INICIATIVA PER CATALUNYA – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – ENTESA proposa al Ple de Premià de Mar l’adopció dels següents ACORDS:
  PRIMER: Instar el Govern de l’Estat a derogar el delicte d’injúries al Rei i a la Casa reial dels articles 490.3 i 491 del Codi Penal, igualant la protecció penal de l’honor d’aquesta figura a la de la resta de ciutadans.
  SEGON: Rebutjar i condemnar el posicionament del Rei Felip VI i la seva intervenció en el conflicte de Catalunya, així com la seva justificació de la violència per part dels cossos policials de l’1 d’octubre.
  TERCER: Reafirmar el compromís amb els valors republicans i apostar per l’abolició d’una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia.
  QUART: Instar el Govern i al Congrés dels Diputats a què es permeti investigar en seu parlamentària les accions realitzades per Joan Carles de Borbó des de l’any 2014, moment en què deixa de ser inviolable jurídicament, i sobre qui recauen indicis suficients de delicte.
  CINQUÈ: Instar el Govern a convocar un referèndum d’acord a la Constitució perquè els ciutadans puguem decidir entre Monarquia i República.
  SISÈ: Comunicar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.

  MOCIONS ANTERIORS

  [advanced_iframe src=”http://grupmunicipalcoaliciopremia.blogspot.com/” width=”100%” height=”800″]

  PREGUNTES DEL PLE DE SETEMBRE 2019

  L’inici del curs escolar 2019-20

  El grup municipal de Premià en Comú Podem fa les següents preguntes:

  PRIMER: Quan es pensa reprendre el treball de la comissió d’elaboració de mapa escolar?
  Quina planificació hi ha prevista?

  SEGON: En el marc del Pacte Contra la Segregació Escolar a Catalunya, al que ens vam adherir al febrer de 2019, quines iniciatives es duran a terme el proper curs?

  TERCER: Quines gestions s’han realitzat fins ara referent a l’elaboració de l’estudi d’impacte de la possible creació d’un institut escola, pel que fa a la segregació?
  Quan podrem disposar d’aquet estudi?

  QUART: Donat que una de les escoles públiques de Premià integrarà uns 18 alumnes nouvinguts residents a Premià de Dalt: a quins acords s’han arribat amb l’ajuntament veí?
  Quins recursos rebrà l’escola que acull aquest grup d’alumnes?

  Premià de Mar, 5 de setembre de 2019
  Elena Martín Díaz
  Portaveu de Premià En Comú Podem

  L'estat de les platges de la nostra població

  Atès que el concessionari del port està obligat a realitzar el transvasament de sorra de la platja de llevant a ponent del port.
  Atès que aquest any estava previst realitzar el transvasament mitjançant vaixell-draga.
  Atès que el govern de l’Estat té previst realitzar un projecte de regeneració de la platges centrals de la població.
  Atès que aquest estiu ha sigut la ciutadania organitzada qui ha realitzat tasques de neteja addicionals a les nostres platges.
  Atès que aquest estiu rere estiu patim diversos episodis de contaminació de les aigües la qual la feien no apta pel bany.

  PRIMER: Quin és l’estat actual del projecte del ministeri sobre el nostre litoral?

  SEGON: S’ha descartat definitivament l’ús de la draga per efectuar la reposició de sorra?

  TERCER: Quines accions es tenen previstes a nivell local o comarcal per evitar els episodis de contaminació del nostre litoral?

  QUART: Quines accions es tenen previstes per millorar la neteja i estat de les nostres platges?

  Premià de Mar, 5 de setembre de 2019
  Elena Martín Díaz
  Portaveu de Premià En Comú Podem

  MOCIONS DEL PLE DE MARÇ 2019

  Moció en suport al Manifest de la Vaga Feminista 8 de Març a Catalunya

  logo coali

  Tal i com expressa el Manifest de la Vaga Feminista 8 de Març a Catalunya al qual s’han adherit més de 350 organitzacions:
  El “8 de Març, les dones de tot el món estem convocades a la VAGA FEMINISTA.
  Cada 8 de març celebrem l’aliança entre dones per a defensar els nostres drets conquistats. Ens precedeix una llarga genealogia de dones activistes, sufragistes i sindicalistes. Les que van portat la Segona República, les que van lluitar a la Guerra Civil, les que van combatre el colonialisme i les que van formar part de les lluites antiimperialistes. No obstant això, sabem que encara no és suficient: queda molt per
  fer i nosaltres seguim lluitan.
  La sororitat és la nostra arma; és l’acció multitudinària la que ens permet seguir avançant. La data del 8 de març és nostra, és internacional i és reivindicativa.
  Les nostres identitats són múltiples, som diverses. Vivim als pobles i a les ciutats, treballem en l’àmbit laboral i en el de les cures. Som paies, gitanes, dones amb diversitat funcional, migrades i racialitzades. Les nostres edats són totes i ens sabem lesbianes, trans, bisexuals, inter, queer, hetero… Som les que no hi són: som les assassinades, som les preses, som les que es van quedar al mar, som les que es van quedar a les fronteres. Som TOTES.”
  En aquest manifest, elaborat pels moviments feministes, es citen desenes de reivindicacions que han estat consensuades per centenars de dones diverses que s’han estat reunit des de fa mesos i que han aportat les seves experiències de lluita. Les reivindicacions expressades aporten prioritats sobre moltes àrees en les que dones molt diferents s’han posat d’acord per fer front a les estructures opressió
  patriarcal des de la sororitat.
  Davant aquesta marea de força, pensament i canvi que representa la Vaga Feminista, i que omple les places i els carrers, les institucions hem d’estar a l’alçada. Hem d’incorporar canvis, amb urgència, sense excuses, sense dilacions i amb compromís polític i pressupostari.
  Els ajuntaments tenim competències en algunes de les reivindicacions del manifest. Per exemple, entre les reivindicacions, es denuncia que ser dona sigui la principal causa de pobresa i que se’ns castigui per la nostra diversitat. La precarietat s’agreuja per a moltes de nosaltres pel fet de tenir més edat, ser migrada i estar racialitzades, per tenir diversitat funcional o una imatge allunyada de la normativitat. Reivindiquem que la nostra situació laboral ens permeti desenvolupar un projecte vital amb dignitat i autonomia i que l’ocupació s’adapti a les necessitats de la vida. Cal aportar aquestes reivindicacions a les contractacions que realitza l’ajuntament.
  També es recull la preocupació pel qüestionament constant de la llei de l’avortament i les manifestacions públiques que es realitzen, perquè repudiem qualsevol tipus d’ingerència en la decisió de les dones sobre els nostres cossos. Es reivindica també el nostre dret a una formació afectivo-sexual que ens ensenyi en la diversitat, sense pors, sense complexos, sense reduir-nos a mers objectes i que no permeti ni una sola
  agressió masclista ni LGTBIfòbica a les aules. Alhora, s’exigeix un avanç en la coeducació en tots els àmbits i espais de formació i una educació que no relegui la nostra història als marges dels llibres de text; i en la que la perspectiva de gènere sigui transversal a totes les disciplines.
  També es reclama la recuperació de la memòria històrica i del protagonisme de les dones i de les seves lluites així com mantenir el record de les que ja no hi són: Veritat, justícia, reparació i no repetició.
  Per totes les raons exposades, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
  Primer. Donar suport al Manifest de la Vaga Feminista 8 de Març a Catalunya (https://www.vagafeminista.cat/manifest-8m/).
  Segon. Realitzar una auditoria amb perspectiva de gènere, en la que s’avaluï el pressupost de l’Ajuntament i les contractacions municipals, per tal de realitzar una avaluació de les contractacions que es realitzen en sectors feminitzats i de cures (neteja d’edificis, Servei d’atenció domiciliària, llars d’infants, entre altres) i comparar-les amb sectors masculinitzats (autobusos, manteniment, obres, entre d’altres) per igualar les condicions salarials i evitar condicions de precaritzades (hores contractades, desplaçaments, temporalitat, entre d’altres), i conèixer el pressupost exacte que l’Ajuntament dedica a polítiques d’igualtat.
  Aquesta avaluació es farà a la taula de gènere, amb suport extern.
  Tercer. Expressar el suport del ple municipal vers el dret a l’avortament i la seva gratuïtat en el sistema de públic de salut.
  Quart. Garantir que tot l’alumnat de Premià de Mar participarà en un programa per la diversitat sexual i afectiva, així com en un de co-educació, abans de finalitzar l’educació obligatòria. Promoure o donar suport a una xarxa d’educadors i educadores per la no discriminació.
  Cinquè. Garantir la paritat tant en les xerrades i actes públics, així com en les cites i publicacions de recuperació de la memòria històrica.
  Sisè. Vetllar per la representació de les dones migrades, amb capacitats diverses, LGTBiQ, racialitzades i llegides com a musulmanes en els actes públics, així com en les taules amb representació ciutadana.
  Elena Martín Díaz
  Portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA
  Premià de Mar, 26 de Febrer de 2019

  Moció per la implantació de la T-Mobilitat

  Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat la modificació de l’Ordenança Reguladora del tribut metropolità amb el propòsit de fer-lo efectiu en els 18 municipis que pertanyen a la corona 2 del sistema tarifari integrat.
  Atès que aquesta modificació respon, entre d’altres motivacions, a la voluntat per part de l’AMB d’integrar aquests 18 municipis en la corona 1.
  Atès que la integració d’aquests municipis ha posat de nou en evidència la disfunció en el sistema actual de corones que penalitza a ciutadania resident a determinats municipis que des d’un criteri de temps i distància de recorregut genera encara més greuge.
  Atès que són molts els municipis que de manera reiterada han exigit la redefinició de les zones en considerar que l’assignació a la zona no ha estat definida en base a criteris de mobilitat i sostenibilitat del sistema.
  Atès que el grup municipal de ICV-EUiA al ple de novembre del 2018 ja va demanar a l’equip de govern que demanés la inclusió a la zona 1 de la corona metropolitana.
  Atès que els municipis que no formen part de l’AMB estan adherits a la AMTU (Associació de municipis per la mobilitat i transport urbà), que treballa entre altres coses per assolir un finançament estable pels municipis associats per tal de que puguin fer front a la millora i manteniment dels transports públics.
  Atès que altres ajuntaments de la comarca ja han demanat l’entrada en aquesta zona tarifaria.
  Atès que l’anomenada T-Mobilitat ha de venir a resoldre aquest problema derivat de la zonificació, a priori amb un nova ordenació superadora de l’actual sistema que permetrà una definició més ajustada i lògica que l’actual, amb un mètode basat en el post-pagament per distància
  recorreguda i temps.
  Atès que el projecte de la T-mobilitat, adjudicat el darrer trimestre del 2014, ha patit diversos ajornaments per la seva posada en funcionament, el darrer a finals de 2018, amb un nou horitzó previst pel 2019, però sense data concreta.
  Atès que l’empresa adjudicatària de la implantació del sistema (SocMobilitat) constituïda per Indra, CaixaBank, Fujitsu i Moventia està incomplint els terminis i ja ha estat objecte de dues sancions per part de l’ATM a causa dels retards en el calendari: de 99.231 euros per incompliment de les obligacions derivades de la manca d’inversió que ha provocat un endarreriment en l’execució del projecte i de 20.000 euros per incompliment de determinades directrius del responsable del contracte del projecte T-Mobilitat.
  Atès que és palesa i manifesta la incapacitat de fer complir els calendaris previstos pel desplegament de la T-Mobilitat, d’altra banda anunciada reiteradament i postergada tantes altres.
  El Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar, a proposta del grup municipal d’ICVEUIA-E acorda:
  PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat la implantació de la T-Mobilitat durant l’any 2019 amb el benentès que aquesta es farà efectiva amb un nou sistema tarifari i de pagament que deixi enrere l’actual basat en zones, que a totes llums s’ha demostrat injust i discriminatori.
  SEGON.- Demanar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat del Transport Metropolità que fins que no s’activi la T-Mobilitat el nostre municipi s’integri a la zona 1 del transport metropolità.
  TERCER.- Demanar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat del Transport Metropolità el calendari d’implantació definitiu de la T-Mobilitat, amb concreció de les diferents fases de desplegament i execució.
  QUART.- Sol·licitar els estudis i informes que corresponguin per valorar tots els incompliments i si s’escau les sancions i la revisió del contracte amb l’empresa adjudicatària de la T-Mobilitat pels reiterats incompliments contractuals i actuar en conseqüència si aquests retards són constitutius de rescissió del mateix.
  CINQUÈ.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al conseller de Territori i Sostenibilitat, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Autoritat Metropolitana del Transport (ATM), a l’Associació de municipis per la mobilitat i transport urbà (AMTU), a tots els ajuntaments dels municipis de la comarca i a les entitats municipalistes ACM i FMC i a l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP).

  MOCIONS DEL PLE DE DESEMBRE 2018

  Feminització de la institució

  MOCIÓ PER L’IMPULS DE MESURES QUE COL·LABORIN EN LA FEMINITZACIÓ DE LA TASCA INSTITUCIONAL
  El nostre grup ha denunciat altres vegades la masculinització de la política, i també del nostre ajuntament, i més concretament del nostre ple.
  Si al més de maig presentàvem una moció sota el lema: als carrers volem ser lliures, no valentes; en aquesta ocasió hauríem de dir, a la institució volem ser la meitat o més, ni una menys.
  Evidentment la feminització de la política no és només una qüestió del número de dones que exerceixen càrrecs electes, però sí és una conseqüència necessària derivada de canviar l’estructura patriarcal sobre la que s’ha construït la política municipal.
  Podem identificar multitud de dinàmiques en el sí de l’activitat política que justifiquen aquesta afirmació: la política i els partits s’han construït sobre una estructura patriarcal que exclou les dones.
  Feminitzar la política vol dir incorporar més dones a la política i fer-la més feminista. Aspirem a una representació paritària, que reflecteixi la composició real de la societat, doncs, cal garantir el dret de les dones a representar i ser representades, com cal també integrar la diversitat de col·lectius que formen la nostra societat.
  És des del model androcèntric des d’on s’han instituït els drets i impulsat les polítiques. Cal incorporar la perspectiva de gènere per a la construcció real i efectiva dels drets de ciutadania. Les dones som més de la meitat de la població i cal que la participació política estigui garantida. L’acció positiva, la paritat o les quotes no són pas una solució, però són necessàries quan les premisses i les bases són desiguals, tal com succeeix en el model polític actual.
  Es fa necessari doncs desfer camí en les inèrcies i dinàmiques sobre les que s’ha construït la institució i introduir canvis que comencin a fer més compatible la representació política amb la vida quotidiana i la cura.
  A instància de l’assemblea feminista de Premià en Comú Podem, el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa proposem al ple de Premià de Mar l’adopció dels següents acords:
  1.- Regular la baixa de maternitat/paternitat i permetre el vot telemàtic, o el vot delegat, durant aquest període de gaudiment.
  2.- Facilitar, sempre que sigui possible, que als consells i taules de treball hi participin no regidors/es.
  3.- Crear un grup de treball amb l’encàrrec de millorar la dinàmica del ple municipal: més àgil, més participatiu pels veïns i veïnes i en horari més accessible.
  4.- Convocar les reunions amb ordre del dia, hora d’inici i fi, i limitar-les a acabar no més tard de les 20.30h.

  Moció delicte d'injúries a la corona

  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – ENTESA PERQUÈ ES DEROGUI EL DELICTE D’INJÚRIES A LA CORONA I PER REAFIRMAR EL COMPROMÍS AMB ELS VALORS REPUBLICANS I LA DEMOCRÀCIA

  EXPOSICIÓ DE MOTIUS
  El Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg va dictar al març de 2018 una sentència per la qual condemna Espanya a tornar la multa que, a canvi de no ingressar a la presó, van pagar dos joves condemnats per cremar fa 11 anys una foto del Rei durant la Diada. La justícia europea considera que aquesta actuació va ser “una expressió simbòlica de la crítica política” i que els tribunals espanyols, l’Audiència Nacional i el Tribunal Constitucional, van vulnerar l’article 10 de la Convenció Europea de Drets Humans relatiu a la llibertat d’expressió.
  El Codi Penal ofereix més protecció a la Casa Reial que a qualsevol altra institució o ciutadà de l’Estat, a través del delicte d’injúries a la Corona (articles 490.3 i 491). Per contra, el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) té una jurisprudència molt clara i sòlida, en virtut de la qual els ordenaments no poden atorgar una protecció especial i qualificada als seus càrrecs i institucions més importants sinó més aviat al contrari, han de permetre un major grau de crítica. Això es justifica perquè es tracten d’institucions públiques que han de trobar subjectes al qüestionament i escrutini ciutadà en el marc d’una democràcia.
  Aquesta postura del TEDH es veu reafirmada pel Consell d’Europa i pel Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, per a qui la llibertat d’expressió és “la pedra angular de totes les societats lliures i democràtiques” afegint, a més -en una Observació específica sobre aquest tema en 2011- la “gran importància” que atorga el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics a “l’expressió sense inhibicions en el debat públic sobre figures de l’àmbit públic i polític en una societat democràtica”. És per això, diuen literalment des de Nacions Unides, que “totes les figures públiques, fins i tot les que exerceixen els càrrecs polítics de major importància, com els caps d’Estat o de Govern, poden ser objecte legítim de crítiques i oposició política”.
  Recentment el Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució per reprovar el comportament del Rei pel seu discurs després de l’1 d’octubre de 2017, on va encoratjar la confrontació i la tensió i, embolcallant-se en una Constitució que ja no representa a tota la societat, es va posar en la primera línia del bloc reaccionari. Una irresponsable actitud que va estar acompanyada d’un to aspre i indesitjable. A aquesta reprovació se li ha unit la de l’Ajuntament de Barcelona.
  Davant l’acord del Parlament, el Consell de Ministres va acordar demanar al Consell d’Estat que emetés amb urgència el seu dictamen preceptiu per impugnar davant el Tribunal Constitucional, ja que el Govern considerava “políticament inacceptable” la proposició aprovada. Tot i que el Consell d’Estat ha recomanat no anar al Tribunal Constitucional, declarant que el Parlament és lliure de fer judicis polítics, el Govern ho ha fet cas i va anunciar el passat 26 d’octubre que interposarà un recurs contra el Parlament de Catalunya.
  Cal recordar que en l’acord pressupostari entre Units Podem i el Govern s’inclou la modificació dels articles del Codi Penal que regulen els delictes d’ofensa als sentiments religiosos i injúries a la Corona, així com recentment ha estat aprovada a tràmit al Congrés una llei de protecció de la llibertat d’expressió, impulsada per Izquierda Unida, que recull precisament aquest acord.
  D’altra banda els membres del Partit Popular, PSOE i Ciutadans a la Mesa del Congrés han denegat en les últimes setmanes que ni tan sols es debati en aquesta Cambra l’aprovació d’una Comissió d’investigació sobre els presumptes delictes que hagi pogut cometre el rei emèrit, Joan Carles de Borbó.
  Arran dels enregistraments de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, donades a conèixer per diversos mitjans de comunicació, hi ha indicis més que suficients per a iniciar aquesta investigació al monarca emèrit. Després d’una primera denegació de la Taula del Congrés on s’al·legava que la inviolabilitat del Cap d’Estat impedia aquesta investigació -una cosa que no compartim, ja que la inviolabilitat en tot cas s’hauria de circumscriure a actes de naturalesa política ratificats pel Govern-, el passat dimarts 23 d’octubre es va denegar una segona petició. S’hi sol·licitava investigar a Joan Carles de Borbó des de la seva abdicació el 2014, quan formalment va deixar de ser inviolable per estar únicament aforat.
  Finalment, creiem que resulta ja del tot inajornable materialitzar una reivindicació democràtica bàsica en aquest país com és la realització d’un referèndum sobre Monarquia i República.
  Per tot això, el grup municipal d’ D’INICIATIVA PER CATALUNYA – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – ENTESA proposa al Ple de Premià de Mar l’adopció dels següents ACORDS:
  PRIMER: Instar el Govern de l’Estat a derogar el delicte d’injúries al Rei i a la Casa reial dels articles 490.3 i 491 del Codi Penal, igualant la protecció penal de l’honor d’aquesta figura a la de la resta de ciutadans.
  SEGON: Rebutjar i condemnar el posicionament del Rei Felip VI i la seva intervenció en el conflicte de Catalunya, així com la seva justificació de la violència per part dels cossos policials de l’1 d’octubre.
  TERCER: Reafirmar el compromís amb els valors republicans i apostar per l’abolició d’una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia.
  QUART: Instar el Govern i al Congrés dels Diputats a què es permeti investigar en seu parlamentària les accions realitzades per Joan Carles de Borbó des de l’any 2014, moment en què deixa de ser inviolable jurídicament, i sobre qui recauen indicis suficients de delicte.
  CINQUÈ: Instar el Govern a convocar un referèndum d’acord a la Constitució perquè els ciutadans puguem decidir entre Monarquia i República.
  SISÈ: Comunicar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.

  MOCIONS ANTERIORS

  [advanced_iframe src=”http://grupmunicipalcoaliciopremia.blogspot.com/” width=”100%” height=”800″]