Medi ambient

Som el partit verd de Catalunya. Som els que mai renunciem a la visió ecologista a l’hora de pensar les polítiques públiques. I ho fem per potenciar el dret a la ciutat: el dret a la qualitat de l’aire, a l’aigua i a una energia pública o l’accés a un habitatge digne i a uns barris per viure i conviure.

A Premià de Mar volem un poble ple de vida, i de bona qualitat. Les nostres principals propostes són:

Economia circular premianenca. Cal reduir l’impacte dels residus i afavorir la seva reutilització. Incorporarem un servei municipal que prioritzi la recuperació i la reutilització d’objectes, d’estris, per donar-les una segona i successives vides.

Fomentar les polítiques del residu zero, incidint especialment en la neteja i en el foment de la recollida selectiva.

Limitar el malbaratament i les pèrdues alimentàries, amb circuits curts de co¬mercialització i distribució: mercats municipals, comerç local de proximitat, mer¬cats de pagès, etc.

Elaborar el Pla Local d’Adaptació a l’emergència del canvi climàtic.

La creació de refugis climàtics a Premià de Mar.

Crear la figura dels Agents mediambientals al carrer, per potenciar l’educació i sensibilització de la població i d’ajuda al comerç amb assessorament i suport tècnic directe en tot l’àmbit mediambiental.

Elaborar un Pla de rehabilitació energètica d’edificis i habitatges, amb prioritat en l’accessibilitat i la creació de comunitats energètiques.

Volem poder arribar a viure 100 anys per això promourem dietes saludables i sostenibles, accessibles a tothom.

Urbanisme

A Premià de Mar volem un poble ple de vida. L’urbanisme és una peça fonamental per transformar l’espai on vivim, on descansem, on gaudim, on creixem, estimem, ens eduquem, compartim.

Defensem una Premià per les persones, per anar en bicicleta, pels infants, per la gent gran, per les persones amb dificultats de mobilitat, i uns carrers que facilitin la vida social i comunitària.

Premià de mar és el quart poble més dens de Catalunya: 14 310,71 hab./km²

Les nostres principals propostes són:

-Potenciar els carrers per ser caminats, amb mesures com la pacificació de carrers, els talls de trànsit i els camins segurs escolars.

-Defensem el dret dels infants a divertir-se i a jugar. Volem una vila jugable.

-Reforçar el manteniment de la platja, i el passeig marítim, com espai de trobada i natura.

-Als carrers volem ser lliures, no valentes.

-Cal una planificació una auditoria urbanística amb perspectiva de gènere.

-Pensar el disseny urbà per incrementar i facilitar la convivència, l’accessibilitat, la relació comunitària i la seguretat.

-Defensem un urbanisme orientat a l’espai verd i lluny d’especulacions.

-Crear un Consell d’Urbanisme per tal que la gestió urbanística, i que aquesta sigui fruit de la reflexió i debat dels veïns i veïnes i no dels interessos de l’especulació.

Seguretat

La seguretat, i sobretot la seva percepció, està molt lligada als problemes de convivència i a les dificultats de gestió de l’espai públic, ja que s’hi posen en joc conflictes d’interessos, sobretot pel que fa a la divisió i la utilització de l’espai i dels ritmes de la ciutat (espais d’oci, d’esport, parcs, etc.).

La sensació de seguretat, la percepció de viure en un entorn segur condiciona una part molt important de les nostres vides. Entenem doncs les polítiques de seguretat com una part fonamental de les polítiques socials, en tant que promouen el desenvolupament de la llibertat, la solidaritat, la diversitat i la convivència de la ciutadania.

Les nostres principals propostes són:

-Implementar un model de policial local de proximitat –arrelat als barris-, preventiva i que defensi els drets civils i la convivència.

-Reforç de la plantilla d’educadors i educadores de carrer, i altres agents socials, per tal de realitzar intervencions conjuntament amb les patrulles de proximitat.

-Crear un consell de seguretat amb la participació de representants de tots els partits polítics, entitats locals i associació de veïns i veïnes.

-Actualitzar els procediments i la formació policial per enfortir la prevenció, la gestió de conflictes i l’actuació davant la violència masclista.

Salut

La salut és un assumpte social, econòmic i polític, i és, sobretot, un dret fonamental per a totes les persones i és per això que reclamem una atenció primària universal i de qualitat.

Les nostres principals propostes són:

Recuperar el Consell Municipal de Salut.

-Exigir el retorn dels especialistes. Reforçar els serveis d’assistència primària i l’obertura de pediatria d’urgències.

-Exigir la reversió de les retallades, del tancament i de la reducció d’horaris al cap de Premià de Mar.

-Crear un servei de suport psicològic per a joves i adolescents, amb campanyes de sensibilització i prevenció del suïcidi juvenil. Aquest servei tindrà com un dels objectius específics, atendre de forma preventiva el patiment psicològic i els problemes de salut mental dels joves.

-Promoure programes d’educació sexual i reproductiva per una sexualitat lliure, responsable, plaent i lliure de violències.

-Introduir models de gestió del SAD (Servei d’Atenció Domiciliària) flexibles i públics, amb l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats canviants dels usuaris i usuàries. Amb la millora de les condicions laborals de cuidadores i cuidadors, com un conveni col·lectiu digne i la dotació de recursos humans i materials adients i suficients per dur a terme la seva feina.

Acció social i comunitària

Les desigualtats socials afecten col·lectius especialment vulnerables com la gent gran que viu sola, dones soles amb infants a càrrec, persones amb diversitat funcional o a persones migrades amb feines precàries, entre d’altres. Els ajuntaments tenim la responsabilitat de fomentar polítiques per a fer efectiva la inclusió social, potenciant l’acció comunitària com a motor de canvi.

Propostes:

-Exigim el finançament de la Generalitat per a dotar els serveis socials d’un pressupost i de professionals suficients.

Habitatge

-Vetllem perquè les polítiques d’habitatge compleixin la seva funció social:

·Incrementar l’oferta d’habitatge públic creant una borsa de lloguer municipal.

·Impulsar la unitat de mediació davant els desnonaments.

-Lluitem per a unes bones condicions energètiques a l’habitatge:

·Amb polítiques de rehabilitació.

·Assessorant la ciutadania perquè es pugui acollir al bo social.

Ingressos dignes

-Amb un sistema de prestacions i ajudes socials locals que doni resposta a les noves necessitats i que simplifiqui l’actual.

Dret a l’alimentació

-Prioritzem les targetes moneder davant altres models assistencialistes.

-Donem suport a les iniciatives comunitàries de producció d’aliments, com l’Hort Social.

Les cures

-Defensem un servei d’atenció domiciliària (SAD) que garanteixi la qualitat i proximitat del servei i unes condicions dignes de les professionals.

-Posarem en marxa un servei de cangur municipal per facilitar la conciliació laboral.

I-mpulsarem la constitució d’empreses de persones treballadores de la llar amb acompanyament en la cooperativització dels serveis.

Envelliment actiu

-Lluitarem contra la solitud no volguda oferint serveis i promovent la participació comunitària.

Animalisme

Una societat tolerant i conscient de la importància de les xarxes d’interdependència que formen la trama de la vida al planeta ha de tenir cura de tots els éssers vius, humans i no humans.

Les nostres principals propostes són:

Crear el Consell de Protecció Animal amb l’objectiu de millorar la protecció i el benestar animal, així com la convivència amb la ciutadania.

Habilitar espais de lleure dignes, amb zones habilitades en què els gossos no hagin de dur corretja obligatòriament.

Permetre accedir les persones amb els seus animals de companyia als edificis municipals.

Habilitar caixes niu i caixes d’alimentació per les diferents espècies d´aus amb l’objectiu de divulgar imatges didàctiques sobre els cicles biològics.

Creació d´una dotació pressupostària per pal·liar les despeses d’aliments i assistència veterinària per aquelles persones que estiguin en situació de vulnerabilitat.

Mancomunar la platja de gossos amb Vilassar de Mar perquè sigui més gran i dotar-la dels serveis necessaris.

Reforçar les campanyes d’esterilització i control sanitari a les colònies felines amb el mètode CER ( Captura, Esterilització i Retorn).

Fer campanyes de sensibilització i conscienciació amb l’objectiu de mantenir les platges de Premià de Mar netes.

Educació

En Comú Podem som el partit de referència, tant a l’Ajuntament de Premià de Mar com al Parlament de Catalunya, en defensa d’una educació pública en català, laica, inclusiva i de qualitat que no deixi ningú enrere.

L’educació és un bé públic comú que ha d’estar al servei de la llibertat i la justícia social.

Les nostres principals propostes són:

Obertura de la segona Escola Bressol Pública

Ens comprometem a tirar endavant l’obertura d’una segona Escola Bressol pública gestionada de manera directa per l’Ajuntament.

L’any 2022 el 53% de les sol·licituds de preinscripció rebudes es van quedar fora, NO podem permetre que es torni a repetir.

Millora dels patis i inversió en edificis als centres educatius

Els patis i edificis dels centres educatius de Premià de Mar estan antiquats.

Apostem per realitzar una diagnosi per avaluar el seu estat i planificar un pla d’inversions per la seva modernització.

Pacificació dels entorns escolars

Apostem per tallar el trànsit de vehicles durant l’entrada i sortida dels i de les alumnes, allà on es troben les entrades dels centres .

Estudiarem l’ampliació de voreres, així com la instal·lació de barreres arquitectòniques per a millorar la seguretat dels infants a les entrades dels centres.

Promoció del Consell Municipal d’Infants

El Consell Municipal ha de ser l’òrgan de participació infantil, on les nenes i els nens de Premià puguin reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al Plenari Municipal les seves propostes.

Cultura

A Premià pràcticament tots els actes culturals a places i carrers es fan per sota la Gran Via.

Cal una oferta gratuïta i de qualitat a espais exteriors com les places de tots els barris; que les programacions surtin al carrer i siguin accessibles a tothom.

Les nostres principals propostes són:

-Defensem una programació cultural accessible econòmicament mitjançant la tarifació social.

-Crearem els itineraris de patrimoni (històric, industrial, artístic,..) que tingui en compte la diversitat patrimonial premianenca.

-Crearem un festival d’espectacles vinculats a beques culturals per potenciar els joves creadors, creant projectes amb perspectiva intercultural que visibilitzi la riquesa i diversitat, fugint d’estereotips, i serveixi com a eina de cohesió social.

-Fomentarem la cultura portant-la a les escoles, donant vida als centres cívics i potenciant les relacions intergeneracionals.

Joves

A Premià de Mar una mica més del 15% de la població té una edat dins la franja dels 15 als 29 anys. És imprescindible i des d’En Comú Podem Premià ho tenim molt clar, tenir diverses polítiques municipals específiques per aquest sector de la població.

La diagnosi que fem de Premià és clara respecte les polítiques de joves: necessitem fer un gir de 180 graus per aconseguir que l’Ajuntament de Premià de Mar tingui polítiques concretes per al nostre jovent. Polítiques que des de En Comú Podem Premià posaríem en marxa a la propera legislatura:

Creació d’una borsa de lloguer municipal d’habitatge per joves

Volem oferir des de l’Ajuntament un servei de mediació entre persones propietàries d’habitatges buits i possibles llogaters d’entre 18 i 35 anys. Volem fer un especial esforç per evitar que els nostres joves es vegin obligats a marxar de Premià de Mar quan s’emancipen de la seva família.

Creació d’un Consell local de joventut

El Consell estaria format per als joves de la ciutat i les seves associacions i la seva funció seria la d’analitzar i debatre les polítiques de joventut municipals, realitzar propostes sobre problemes concrets de la ciutat que afecten especialment als joves, així com Fomentar l’associacionisme juvenil.

Crear un servei municipal de lloguer de bicicletes

Facilitar la mobilitat a través d’un servei municipal de lloguer de bicicletes, ja sigui a través de la creació o instal·lació d’un servei municipal propi, o amb la col·laboració de municipis propers.

Creació de més espais de lleure específics per joves

Promourem un ús inclusiu de l’oci i del temps lliure, tant pel que fa al seu gaudi com a la seva participació, amb projectes que promoguin activitats de lleure inclusives en equipaments socioculturals i de lleure, així com projectes de mediació en el lleure per promoure l’acompanyament i els suports perquè joves amb diversitat funcional puguin participar-hi.

Esport

L’esport, a més d’una activitat física saludable que millora la qualitat de vida de la ciutadania, és una eina socialitzadora, de cohesió, inclusiva i cooperativa que vertebra el territori i fomenta valors comunitaris, per aquest motiu:

Habilitarem espais amples, verds perquè l’esport pugui desenvolupar-se a l’aire lliure, de manera segura, saludable, fàcil i gratuïta.

Impulsarem l’activitat esportiva a les platges, potenciant l’ús durant tot l’any.

Establirem la tarifació social a la piscina i la resta d’equipaments esportius com a model de garanties d’equitat i accessibilitat a l’esport de tota la ciutadania.

Garantirem l’accessibilitat a les activitats esportives per a les persones amb diversitat funcional.

Lluitarem contra la segregació aplicant una mirada intercultural en les polítiques esportives, així com aspectes educatius i d’integració.

Concedirem ajuts econòmics a les entitats que potenciin i garanteixin la participació femenina en les activitats esportives.

Habitatge

Volem un futur inclusiu per Premià, on tots els projectes de vida es puguin realitzar des del respecte i l’equitat, que reconeguin les cures i les posin al centre de la vida, perquè siguin compartides: un municipalisme en lluita contra discriminacions, desigualtats i bretxes. Un futur on l’habitatge sigui un dret bàsic i l’especulació no hi tingui cabuda.

Per això necessitem:

-Augmentar el parc públic d’habitatge municipal. Promocionant el lloguer social, la mobilització del parc d’habitatges buits privat, mitjançant un programa d’estímuls i sancions i promocionant la rehabilitació dels immobles.

-Crearem una Oficina de mediació antidesnonaments per embargament o per impossibilitat de pagar el lloguer.

-Elaborarem un Pla de Rehabilitació Energètica d’Edificis i Habitatges, prioritzant l’accessibilitat i l’eficiència energètica amb aprofitament d’energies renovables. Crearem una borsa d’ajuts per a la rehabilitació.

-Crearem el Registre municipal d’immobles desocupats amb la finalitat d’incentivar i col·locar al mercat aquests habitatges.

-Fomentarem els habitatges tutelats de caràcter públic i afavorirem la creació de projectes d’habitatge comunitaris i el foment del cooperativisme de cessió d’ús.

Feminisme

La principal eina per a consolidar la perspectiva feminista en la política és la transversalitat de gènere, de manera que les qüestions de gènere han d’integrar-se en totes les polítiques públiques i deixar de ser qüestions marginals i d’associar-se només a determinades polítiques socials.

Les nostres principals propostes són:

-Dotar l’àrea d’igualtat dels recursos tècnics i econòmics necessaris.

-Instaurarem la transversalitat en les polítiques locals per consolidar la perspectiva feminista en totes les actuacions locals.

-Apostem per una agenda feminista on les polítiques de cures estiguin al centre, implementant projectes com la targeta cuidadora, els canguratges municipals o el Concilia’t, programa que vetlla per l’ús del temps i per la conciliació real.

-Incorporarem clàusules socials que promoguin l’equitat de gènere i la diversitat en les contractacions públiques. Estudiarem la municipalització de les concessions més feminitzades, com el SAD (Servei d’Atenció Domiciliària) i la neteja dels edificis públics.

-Crearem el Consell de Dones, amb la participació dels moviments de dones i feministes del municipi.

-Impulsarem mesures per a la recuperació de la memòria històrica de les dones i el feminisme.

-Avaluarem els serveis d’atenció a les violències sexuals, actualitzant pràctiques i protocols i ampliant pressupostàriament el SIAD (Serveis d’informació i atenció a les dones).T'ho expliquem